Zarządzanie – kierunek studiów, który umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w wielu sferach życia gospodarczego i społecznego. Kierunek dostosowany jest do potrzeb osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu przedsiębiorstw i instytucji, a także zamierzających rozpocząć samodzielną praktykę gospodarczą. Studia dostarczają wiedzy w zakresie marketingu, finansów, logistyki,  zarządzania kadrami i projektami oraz  komunikacji interpersonalnej, negocjacji, pracy zespołowej, wystąpień publicznych. Studia pozwolą Ci na swobodne poruszanie się na rynku pracy.

Przeczytaj: Dlaczego warto studiować na kierunku „Zarządzanie” w WSFIZ, słowo Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr Adama E. Szczepanowskiego.

Studia I stopnia– 3 lata

specjalności

Absolwent specjalności „Marketing i zarządzanie sprzedażą” dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: działań marketingowych przedsiębiorstw, kształtowania relacji z klientami CRM, technik sprzedaży, zarządzania zespołem sprzedażowym, narzędzi promocji, diagnostyki organizacji, biznes planu, społecznej odpowiedzialności biznesu CSR.

Absolwent specjalności Kadry i Płace dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: systemów motywacyjnych, sposobów oceny pracy i wynagradzania pracowników, systemów informatycznych w praktyce kadrowo-płacowej, prawa pracy, psychologii zarządzania oraz  ubezpieczeń i podatków w systemie wynagrodzeń.

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyką dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: infrastruktury logistycznej, logistyki transportu, strategii logistycznych przedsiębiorstw, sporządzania biznes planu, diagnostyki organizacji oraz społecznej odpowiedzialności organizacji.

Absolwent specjalności REKLAMA I SOCIAL MEDIA dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: przygotowania strategii marketingowych, efektywnego zarządzania marką, wykorzystywania nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych oraz projektowania reklam.

Absolwent specjalności Management for development dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: rozwoju regionalnego, opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym. Wszystkie przedmioty w ramach specjalności są realizowane wyłącznie w języku angielskim.

Absolwent specjalności Informatyka w zarządzaniu dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: informatycznych systemów zarządzania, projektowania stron www z elementami grafiki komputerowej, handlu elektronicznego, wykorzystania mediów społecznościowych, technik komputerowych oraz systemów inteligentnych w zarządzaniu.

Absolwent specjalności Zarządzanie w przedsiębiorstwie dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: psychologii zarządzania, relacji z klientami, technik sprzedaży, diagnostyki organizacji, sporządzania biznes planu oraz skutecznych negocjacji i coachingu.

Absolwent specjalności Administracja i Samorząd Terytorialny dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: funkcjonowania samorządu terytorialnego, systemów informatycznych wykorzystywanych w jst, prawa finansowego oraz zarządzania regionalnego, lokalnego i środowiskowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwent specjalności Zarządzanie gospodarką przestrzenną dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: podstaw gospodarki przestrzennej, planowania i zagospodarowania przestrzennego, specyfiki zarządzania regionalnego i lokalnego, gospodarki nieruchomościami i gruntami, prawa i postępowania administracyjnego oraz zarządzania środowiskiem.

Absolwent specjalności Turystyka i hotelarstwo dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: organizacji hotelu i świadczenia usług hotelarskich, technik zarządzania personelem, budowania marki, nowoczesnych form promocji, projektowania i realizowania imprez turystycznych i aktywnej rekreacji, organizacji czasu wolnego, zarządzania turystyką w gminie i regionie.

Absolwent specjalności Psychologia zarzadzania dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: stosowania psychologii w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w zarządzania firmą, podejmowania decyzji personalnych, technik motywowania, rozwiązywania konfliktów, ocen pracowniczych, diagnozy i analizy nieformalnych struktur w organizacji, zarządzaniu sobą w czasie.

Empty section. Edit page to add content here.

Studia II stopnia – 2 lata

specjalności

Absolwent specjalności Zarządzanie organizacjami dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: technik zarządzania, planowania finansowego w przedsiębiorstwie, systemów motywacyjnych, relacji z klientami oraz technik sprzedaży.

Absolwent specjalności Informatyka w zarządzaniu dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: grafiki komputerowej, systemów inteligentnych w zarządzaniu, projektowaniu aplikacji internetowych,  zarządzaniu projektami informatycznymi.

Absolwent specjalności Organizacja i administrowanie dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: socjologii organizacji, postępowania administracyjnego, oraz marketingu non profit.

Absolwent specjalności Reklama i nowoczesny marketing dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: projektowania reklam i prowadzenia kampanii reklamowych,  wykorzystania mediów reklamowych, w tym nowoczesnych mediów społecznościowych, przygotowania i wykorzystania najnowszych narzędzi stymulacji popytu oraz promowaniu marek.

Absolwent specjalności Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, podstaw rynku i wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz podstaw budownictwa.

Absolwent specjalności Biznes hotelarski i turystyczny dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: form działalności hotelarskiej i turystycznej, organizacji i zarządzania hotelami, standardów obsługi klientów i segmentacji rynku,  narzędzi informatycznych i e-marketingu, obsługi grup krajowych i międzynarodowych, stosowania dietetyki, turystyki zdrowotnej, organizacji SPA&Wellness, tworzenia polityki turystycznej.

Absolwent specjalności Marketing i zarządzanie sprzedażą dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: działań marketingowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, zarządzania marketingowego, marketingu personalnego, diagnostyki organizacji, biznes planu, reklamy i grafiki komputerowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Absolwent specjalności Logistyka w przedsiębiorstwie dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: rodzajów i funkcji firm logistycznych, procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwie, sterowania zapasami i magazynowania, analizy ekonomicznej procesów logistycznych, systemów informatycznych i trendów rozwojowych logistyki.

Absolwent specjalności Zarządzanie marketingowe dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: analizy rynku i zachowań nabywców z wykorzystaniem Big Data, kształtowania i realizacji strategii marketingowych w warunkach zmiennego otoczenia, zarządzania portfelem produktów i budowy silnej marki, nowoczesnych technik sprzedaży, oceny efektywności działań marketingowych, budowy więzi lojalnościowych z klientami, prowadzenia kampanii reklamowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Empty section. Edit page to add content here.