Wydawnictwo Naukowe WSFiZ w Białymstoku powołane zostało na mocy Zarządzenia Rektora prof. dr hab. Józefa Szabłowskiego z dnia 26 września 1996 r. Celem działalności Komitetu Wydawniczego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania są publikacje o charakterze naukowo-badawczym obejmujące: skrypty, podręczniki, wyniki badań, materiały konferencyjne, rozprawy naukowe, monografie, zeszyty naukowe, instrukcje i inne.

Publikacje wykorzystywane są głównie na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego studentów uczelni oraz szerokiego otoczenia zewnętrznego, a w szczególności innych uczelni regionu i kraju oraz praktyki gospodarczej.

Forma zakupu

Wszystkie nasze książki (do wyczerpania nakładów) są dostępne w Punkcie Sprzedaży Wydawnictw WSFiZ.

Podane ceny są cenami netto. Od 1 maja 2011 roku obowiązuje 5% VAT na pozycje książkowe.

Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową naszych publikacji, realizując zamówienia pisemne (od stałych klientów także telefoniczne) osób prawnych oraz fizycznych. W przypadku osób fizycznych do zamówienia powinno być dołączone potwierdzenie (kserokopia) odpowiedniej wpłaty na konto Uczelni (dzięki temu możemy wysłać książki od razu po otrzymaniu zamówienia, bez oczekiwania na nadejście informacji z banku do odpowiedniej komórki administracji WSFiZ, a stamtąd do Działu Wydawnictw).

W celu otrzymania faktury VAT należy złożyć oświadczenie z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury bez podpisu zamawiającego. Nie prowadzimy sprzedaży książek za zaliczeniem pocztowym.

Adres pocztowy, pod który można przysyłać zamówienia

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Punkt Sprzedaży Wydawnictw

ul. Ciepła 40; 15-472 Białystok
tel. (+85) 67-85-823

e-mail: sprzedaz.wydawnictw@wsfiz.edu.pl

Numer konta bankowego WSFiZ:
ING Bank Śląski S.A. oddział w Białymstoku
69 1050 1823 1000 0023 3378 1884

Czasopisma

Czasopismo naukowe „Przedsiębiorstwo & Rynek” jest periodykiem poświęconym teorii i praktyce zarządzania. Każdy z numerów ma wcześniej określony temat przewodni. W celu zapewnienia wysokiego poziomu, wszystkie materiały składane do publikacji są anonimowo opiniowane przez dwóch recenzentów.

Rozwój metod, narzędzi i technik zarządzania, badania ukierunkowane teoretycznie i aplikacyjnie oraz działalność ekspercka służą unowocześnianiu przedsiębiorstw i innych organizacji. Dla integrowania i inspirowania środowiska naukowego niezbędna jest wymiana myśli i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań i studiów. „Przedsiębiorstwo & Rynek” stworzyło naukowe forum dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych analizujących z własnej perspektywy badawczej problemy zarządzania i ich uwarunkowania oraz kreujących i rozwijających nowe tendencje w zarządzaniu.

„Przedsiębiorstwo & Rynek” jest czasopismem kierunku Zarządzanie, wydawanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Czasopismo jest recenzowane i ma zasięg ponadregionalny.

W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne publikacje o charakterze naukowym z następujących zakresów:

 • studia teoriopoznawcze,
 • wyniki badań empirycznych,
 • prace młodych naukowców i studentów,
 • recenzje,
 • informacje o odbytych i planowanych konferencjach i zjazdach,

List do autorów

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania propozycji artykułów do kolejnego numeru czasopisma „Przedsiębiorstwo & Rynek”. Tematem przewodnim najbliższego numeru są współczesne tendencje w zarządzaniu.

Celem publikacji jest analiza i ocena współczesnych metod, narzędzi i technik zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem ich adekwatność do realnych problemów, z którymi spotykają się praktycy biznesu. Mamy nadzieję, że autorzy podejmą trud diagnozy zmian w obszarze zarządzania, ich uwarunkowań oraz determinant efektywności organizacyjnej w kontekście zjawisk kryzysowych, turbulencji i niepewności otoczenia. Szczegółowe obszary problemowe planowane do prezentacji w najbliższym numerze czasopisma to:

 • współczesne trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • nowatorskie rozwiązania marketingowe i logistyczne,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • zmiany w zarządzaniu strategicznym.

„Przedsiębiorstwo & Rynek” jest czasopismem kierunku Zarządzanie, wydawanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Czasopismo jest recenzowane i ma zasięg ponadregionalny. Jest periodykiem poświęconym teorii i praktyce zarządzania. Każdy z numerów ma wcześniej określony temat przewodni. W celu zapewnienia wysokiego poziomu, wszystkie materiały składane do publikacji są anonimowo opiniowane przez dwóch recenzentów.

W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne publikacje o charakterze naukowym z następujących zakresów:

 • studia teoriopoznawcze,
 • wyniki badań empirycznych,
 • prace młodych naukowców i studentów,
 • recenzje,
 • informacje o odbytych i planowanych konferencjach i zjazdach.

Zapraszamy autorów do publikowania w naszym czasopiśmie. Czekamy na propozycje tekstów do dnia 30 kwietnia 2011. Prosimy o ich przesyłanie na adres: czasopismo-pir@wsfiz.edu.pl.

Redaktor naczelna
dr hab. Joanna M. Moczydłowska, prof. WSFiZ

Czasopismo naukowe „Przestrzeń & Regiony” jest periodykiem dedykowanym szerokiej grupie czytelników, szczególnie osobom zainteresowanym problemami gospodarki przestrzennej występującymi w różnych skalach, od lokalnych, poprzez regionalne do ponadregionalnych.

Naszym zamiarem jest, ażeby czasopismo „Przestrzeń & Regiony” stało się forum wymiany myśli i poglądów z zakresu przestrzennego wymiaru zarządzania regionem, problemów środowiska przyrodniczego oraz rozwoju społecznego i gospodarczego. Problematyka ta stanowi we współczesnym świecie podstawowy kanon zagadnień nawiązujący do założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego, spójności terytorialnej, poprawy jakości życia społeczeństwa czy też ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska i krajobrazu, tematów uznawanych za podstawy rozwoju regionów w długoterminowym horyzoncie czasowym. Dużo miejsca poświęcamy też problematyce finansów w regionach czy też kształtowaniu się polityki nieruchomościami. Oczywiście omawiając wszystkie te zagadnienia, autorzy artykułów odnoszą się do uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej czy też wymiaru globalnego przebiegu procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych. „Przestrzeń & Regiony” jest czasopismem wydawanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Czasopismo jest recenzowane i ma zasięg ponadregionalny.

Zapraszamy autorów do publikowania w naszym czasopiśmie.

Wszystkie publikacje

Tytuł: „Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 1(8)/2015

Autor: red. D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2015
Ilość stron: 73
Cena netto: 9,5
Cena brutto (VAT 5%): 9,975

Zagadnienia: Czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rocznik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

Tytuł: „Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 1(4)/2014

Autor: red. D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 73
Cena netto: 9,5
Cena brutto (VAT 5%): 9,975

Zagadnienia: Czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rocznik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

 

Tytuł: „Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 2(5)/2014

Autor: red. D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 75
Cena netto: 9,5
Cena brutto (VAT 5%): 9,975

Zagadnienia: Czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rocznik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

 

Tytuł: „Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 3(6)/2014

Autor: red. D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 85
Cena netto: 9,5
Cena brutto (VAT 5%): 9,975

Zagadnienia: Czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rocznik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

 

Tytuł: „Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 4(7)/2014

Autor: red. D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 78
Cena netto: 9,5
Cena brutto (VAT 5%): 9,975

Zagadnienia: Czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rocznik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

 

Tytuł: „Edukacja dla przyszłości” t. X

Autor: red. J. F. Nosowicz
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 367
Cena netto: 28
Cena brutto (VAT 5%): 29,4

Zagadnienia: Problematyka niniejszego zbiorku koncentruje się przede wszystkim wokół szeroko rozumianej antropolingwistyki. Zmiany, które zachodzą w języku, a szczególnie w jego słownictwie, stwarzają możliwość prześledzenia nie tylko rozwoju poszczególnych dziedzin wiedzy i kultury, lecz również rozwoju ludzkiej świadomości. Język, a w szczególności jego pochodzenie i ewolucja, jest ciągle zagadką rzucającą wyzwanie współczesnym lingwistom zajmującym się badaniami nad językiem.

 

Tytuł: „ROZWÓJ PODSTAWOWYCH OBSZARÓW GOSPODARCZYCH”

Autor: red. D. Ostrowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 205
Cena netto: 25
Cena brutto (VAT 5%): 26,25

Zagadnienia: W publikacji zawarto szeroki wachlarz zagadnień, które wymagały dyskusji ze strony środowiska samorządowego, gospodarczego i naukowego, takich jak: trendy i zjawiska w rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej, twarde i miękkie czynniki rozwoju gmin, miast i subregionu, lokalne i regionalne rynki pracy, zagrożenia zrównoważonego rozwoju układów lokalnych i subregionalnych, politykę rozwoju podstawowych obszarów gospodarczych, instrumenty wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, potencjały i specjalizacje w gospodarce lokalnej i regionalnej, gospodarkę i politykę przestrzenną miast i gmin, planowanie strategiczne i programowanie rozwoju gmin, powiatów, regionów, strategie rozwoju jako instrument zarządzania gminą, instrumenty marketingu terytorialnego, bariery i dylematy w aktywności samorządowej administracji lokalnej, finansowe uwarunkowania rozwoju podstawowych obszarów gospodarczych.

 

Tytuł: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W WARUNKACH DEKONIUNKTURY GOSPODARCZEJ”

Autor: red. J. Szabłowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 323
Cena netto: 30
Cena brutto (VAT 5%): 31,5

Zagadnienia: Celem opracowania jest przedstawienie wybranych barier oraz czynników rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, podjęcie próby nakreślenia zmian w polityce gospodarczej i innowacyjnej państwa, usunięcie barier rozwoju przedsiębiorczości i zmian kulturowości społeczeństwa.

 

Tytuł: „MECHANIZM ROZOWJU SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO”

Autor: red. K. Meredyk
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 253
Cena netto: 20
Cena brutto (VAT 5%): 21

Zagadnienia: Ogólnym, długofalowym problemem badań w ramach serii Rynek produktów żywnościowych, jest problem sprawności i ekspansji przedsiębiorstwa branży żywnościowej w Polsce. Przy czym analizuje się głównie przedsiębiorstwa podlaskie, osiągające w ostatnich latach poważne sukcesy gospodarcze i zwiększające swój udział w strukturze rynku krajowego oraz europejskiego. Wykazały się one w latach 1995-2010, niespotykaną wcześniej sprawnością w zakresie dostosowań technicznych, produkcyjnych i rynkowych. Jak wiadomo, przystosowania te sprowadzić można do wzrostu wartości sprzedaży, produkcji, udziału w rynku, poprawy pozycji konkurencyjnej, wreszcie wzrostu efektywności.

Tytuł: Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, tom II. Atrakcje kulturowe

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2013
Ilość stron: 484
Cena netto: 52 zł
Cena brutto (VAT 5%): 54,6 zł

Zagadnienia: W książce omówiono między innymi: historię województwa podlaskiego z uwzględnieniem subregionów, wybrane znaczące postacie regionu, wyniki badań dotyczące turystycznych atrakcji kulturowych województwa podlaskiego oraz Białegostoku, atrakcje kulinarne Białegostoku oraz regionu, najważniejsze cykliczne imprezy kulturalne w województwie, interesujące rozwiązania urbanistyczne i architekturę regionu, muzea, skanseny i galerie województwa podlaskiego, najważniejsze turystyczne szlaki kulturowe regionu, walory i atrakcje kulturowe Białegostoku uporządkowane w postaci szlaków kulturowych.

 

Tytuł: Uwarunkowania i rezultaty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach

Autor: red. J. Paszkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2013
Ilość stron: 208
Cena netto: 20 zł
Cena brutto (VAT 5%): 21 zł

Zagadnienia: Publikacja posiada niekwestionowane walory poznawcze i utylitarne. Może stanowić wartościową lekturę dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów, przedsiębiorców, a także konsultantów, ekspertów czy trenerów biznesu. To również interesująca propozycja dla studentów wszystkich poziomów studiów zdobywających wiedzę z obszaru nauk ekonomicznych. Książka zawiera wartościowe teksty o charakterze teoriopoznawczym obrazujące i porządkujące bogaty dorobek nauki w zakresie zarządzania wiedzą i dzięki wiedzy. Szczególnie dziś, gdy tak bardzo eksponuje się potrzebę transferu wiedzy od nauki do gospodarki, systematyzacja i popularyzacja dorobku nauk ekonomicznych zasługuje na uznanie. Za cenne należy uznać również te fragmenty pracy, które bazują na wynikach badań empirycznych oraz doświadczeniach zawodowych menedżerów. Obrazują one konkretne zjawiska i procesy realizowane w organizacjach w ramach zarządzania wiedzą oraz dzięki zarządzaniu wiedzą.

 

Tytuł: „Przestrzeń & Regiony” nr 2/2013

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2013
Ilość stron: 154
Cena netto: 24 zł
Cena brutto (VAT 5%): 25,2 zł

Zagadnienia: Czasopismo „Przestrzeń & Regiony” to swego rodzaju forum wymiany myśli i poglądów z zakresu przestrzennego wymiaru zarządzania regionem, problemów środowiska przyrodniczego oraz rozwoju społecznego i gospodarczego. Problematyka ta stanowi we współczesnym świecie podstawowy kanon zagadnień nawiązujący do założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego, spójności terytorialnej, poprawy jakości życia społeczeństwa czy też ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska i krajobrazu, tematów uznawanych za podstawy rozwoju regionów w długoterminowym horyzoncie czasowym. Dużo miejsca poświęcamy też problematyce finansów w regionach czy też kształtowaniu się polityki nieruchomościami. Oczywiście omawiając wszystkie te zagadnienia, autorzy artykułów odnoszą się do uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej czy też wymiaru globalnego przebiegu procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych.

 

Tytuł: „Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 3/2013

Autor: red. D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2013
Ilość stron: 295
Cena netto: 32 zł
Cena brutto (VAT 5%): 33,6 zł

Zagadnienia: Czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rocznik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

Tytuł: Kształtowanie cywilizacji europejskiej, t. II

Autor: Jerzy Dębski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 446
Cena netto: 50 zł
Cena brutto (VAT 5%): 52,5 zł

Zagadnienia: Niniejsza praca jest kontynuacją pierwszego tomu, który dotyczył kształtowania cywilizacji europejskiej w odległych czasach antyku i średniowiecza. Tom drugi, prezentowany obecnie, obejmuje czasy nowożytne i współczesne, od początków renesansu do okresu postmodernizmu i początków XXI wieku. Czy jednak omawianie rozwoju cywilizacji europejskiej od czasów antycznych do chwili obecnej pozwoli rozjaśnić niepewną przyszłość naszego kontynentu?

 

Tytuł: Edukacja dla przyszłości, t. IX

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją J. Zaniewskiego, A. Serwicka-Kapały
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 183
Cena netto: 18 zł
Cena brutto (VAT 5%): 18,9 zł

Zagadnienia: Problematyka materiałów zamieszczonych w niniejszym IX tomie EDUKACJI DLA PRZYSZŁOSCI dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z glottodydaktyką oraz z wybranymi problemami językoznawczymi. Są to zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka,

 

Tytuł: Linguistic Gambit. An Introduction to the Study of language

Autor: N. Niznieva, J. Zaniewski, N. Niznieva-Ksenofontava
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 248
Cena netto: 28 zł
Cena brutto (VAT 5%): 29,4 zł

Zagadnienia: Książka „LINGUISTIC GAMBIT: AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF LANGUAGE” jest wynikiem wieloletniej pracy ze studentami i wykładowcami. Jest ona skierowana do studentów filologii angielskiej na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.

 

Tytuł: Word, Phrase, Clause – the Basics of Descriptive Grammar. A course book

Autor: K. Pawłowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 139
Cena netto: 20 zł
Cena brutto (VAT 5%): 21 zł

Zagadnienia: The aim of the present course book is to introduce foreign students of English philology and related disciplines to basic concepts of descriptive grammar. Its main focus is morphology, the study of the internal structure of words and syntax, the study of the rules and processes by which words are arranged to form phrases, clauses and sentences.

 

Tytuł: Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów. Poradnik dla studentów

Autor: W. Bandyszewski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 80
Cena netto: 15 zł
Cena brutto (VAT 5%): 15,75 zł

Zagadnienia: Opracowanie jest zbiorem wybranych ważnych i charakterystycznych przykładów. Każdy przykład zakończony jest komentarzem. Zadaniem jego jest zwrócenie uwagi na najbardziej istotne elementy w prezentowanym przykładzie. Zamieszczone uwagi wynikają z wieloletniego doświadczenia dydaktycznego autora, który przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi takie zajęcia jak wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe z wytrzymałości materiałów. W komentarzu objaśniane są zagadnienia i błędy, które najczęściej popełniają studenci wykonując prace w ramach ćwiczeń. Do opracowania dołączone są załączniki, które zawierają niezbędne tablice potrzebne do wykonywania ćwiczeń.

 

Tytuł: Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej, t. I

Autor: red. A. Iwacewicz-Orłowska, K. Meredyk, D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 355
Cena netto: 20 zł
Cena brutto (VAT 5%): 21 zł

Zagadnienia: Temat Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej zrealizowany w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w latach 2011-2012, w ramach badań ciągłych dotyczył, jak wynika z samego tytułu, problemów rozwojowych, które od stuleci niezmiennie przeżywa każdy Białorusin, Litwin, Polak, Rosjanin czy Ukrainiec. Proste analizy porównawcze pokazują, że podobnie jak sam proces naukowo-badawczy, również realne problemy gospodarcze i pozagospodarcze tej części Starego Kontynentu mają charakter ciągły i trwały. Najdobitniej świadczy o tym głęboki, i mierzalny przecież w czasie ostatnich 150 lat, dystans dochodów i produktywności w stosunku do Europy Zachodniej.

 

Tytuł: Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej, t. II

Autor: red. A. Iwacewicz-Orłowska, K. Meredyk, D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 270
Cena netto: 20 zł
Cena brutto (VAT 5%): 21 zł

Zagadnienia: Temat Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środ¬ko¬wo-Wschodniej zrealizowany w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białym¬stoku w latach 2011-2012, w ramach badań ciągłych dotyczył, jak wynika z samego tytułu, problemów rozwojowych, które od stuleci niezmiennie przeżywa każdy Białorusin, Litwin, Polak, Rosjanin czy Ukrainiec. Proste analizy porównawcze pokazują, że podobnie jak sam proces naukowo-badawczy, również realne problemy gospodarcze i pozagospodarcze tej części Starego Kontynentu mają cha¬rakter ciągły i trwały. Najdobitniej świadczy o tym głęboki, i mierzalny przecież w czasie ostatnich 150 lat, dystans dochodów i produktywności w stosunku do Euro¬py Zachodniej.

 

Tytuł: „Przestrzeń & Regiony” nr 1/2012

Autor: red. M. Degórski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 184
Cena netto: 24 zł
Cena brutto (VAT 5%): 25,2 zł

Zagadnienia: Czasopismo „Przestrzeń & Regiony” to swego rodzaju forum wymiany myśli i poglądów z zakresu przestrzennego wymiaru zarządzania regionem, problemów środowiska przyrodniczego oraz rozwoju społecznego i gospodarczego. Problematyka ta stanowi we współczesnym świecie podstawowy kanon zagadnień nawiązujący do założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego, spójności terytorialnej, poprawy jakości życia społeczeństwa czy też ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska i krajobrazu, tematów uznawanych za podstawy rozwoju regionów w długoterminowym horyzoncie czasowym. Dużo miejsca poświęcamy też problematyce finansów w regionach czy też kształtowaniu się polityki nieruchomościami. Oczywiście omawiając wszystkie te zagadnienia, autorzy artykułów odnoszą się do uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej czy też wymiaru globalnego przebiegu procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych.

 

Tytuł: „Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 2/2012

Autor: red. D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 259
Cena netto: 26 zł
Cena brutto (VAT 5%): 27,3 zł

Zagadnienia: Czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rocznik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

Tytuł: KAPITAŁ MIĘDZYNARODOWY A FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE

Autor: Dorota Ostrowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 210
Cena netto: 35 zł
Cena brutto (VAT 5%): 36,75 zł

Zagadnienia: Celem pracy jest weryfikacja hipotezy, że główną przyczyną niedostatecznej efektywności instytucji finansowych w Polsce jest nadmierny napływ kapitału zagranicznego. Przedmiotem badań jest rynek usług finansowych w Polsce i jego dynamika w latach 1991 – 2010. Problemem podjętym w rozprawie jest ekonomiczna niesprawność sektora usług finansowych w Polsce a w szczególności względnie wysokie koszty tych usług. Ma to negatywny wpływ (w układzie strategicznym) na całą gospodarkę narodową. Okazuje się, że niektóre usługi nie są udostępniane przez wszystkie instytucje rynku finansowego, a jeżeli już występują w ofercie, to koszt skorzystania z takiej usługi powoduje, że potencjalny usługobiorca z nich rezygnuje, a to z kolei niekorzystnie wpływa na rozwój gospodarki.

Tytuł: DEMOGRAFIA W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ

Autor: Leszek Kupiec
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 207
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Celem niniejszej pozycji nie jest nauczenie demografii, lecz pokazanie możliwości wykorzystania przyswojonej podstawowej wiedzy demograficznej do podejmowania decyzji oraz prowadzenia polityki społecznej, rodzinnej, ekonomicznej, przestrzennej, ekologicznej i politycznej.

 

Tytuł: FACES OF TIME. THE ROLE OF METAPHOR IN ABSTRACT CONCEPTUALIZATION

Autor: Katarzyna Pawłowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 208
Cena netto: 25 zł
Cena brutto (VAT 5%): 26,25 zł

Zagadnienia: The main purpose of this study is to provide reliable evidence for the central role of metaphor in the conceptualization of abstract notions, such as Time. The present study comprises an analysis of Time’s metaphoric and metonymic mappings in English, as well as attempting to grasp the overall cognitive model of this multifaceted concept. Its purpose is also to investigate bodily and cultural motivation for Time metaphors, their social sanctioning as well as the constraints on metaphorical projection. Many examples analyzed throughout this study, which come both from everyday language and literary works, will make us aware of the fact, perhaps with great astonishment, that the same general, higher-order instruments lie beneath literary creation and everyday communication.

 

Tytuł: Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną

Autor: red. W. Czarnecki
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 738
Cena netto: 45 zł
Cena brutto (VAT 5%): 47,25 zł

Zagadnienia: Zbiór opracowań omawiających dokonania w dzie¬dzinie urbanistyki i architektury w II Rzeczypospolitej – Polski międzywojennej. Był to niewątpliwie okres bardzo ciekawy, twórczy – ale też trudny – w historii naszego kraju.

 

Tytuł: Sprawność informacyjna rynku produktów żywnościowych

Autor: red. K. Meredyk, E. Zalesko
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 256
Cena netto: 25 zł
Cena brutto (VAT 5%): 26,25 zł

Zagadnienia: W opracowaniu podjęto problem jakości produktów żywnościowych, a ściśle biorąc, pogłębiającej się niesprawności rynków żywnościowych. Polega ona na braku mechanizmu poprawy jakości, a w konsekwencji na obniżaniu się jakości produktów. Wydaje się, że istotnym czynnikiem sprawności przedsiębiorstwa w warunkach dominującej tendencji „antyjakościowej” na rynkach żywnościowych jest wzmocnienie systemu kontroli, informacji rynkowej oraz wzrost świadomości zagrożeń występujących na rynku.

 

Tytuł: Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych

Autor: red. J. Szabłowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 351
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Celem opracowania jest identyfikacja strategii organizacji dotyczących zarządzania majątkiem trwałym w jednostkach gospodarczych oraz określenie wniosków dotyczących zarządzania majątkiem trwałym. Opracowanie nie wyczerpuje całokształtu zagadnień związanych z zarządzaniem majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych, jednak – jak się wydaje – stanowi inspirację do dalszych, bardziej kompleksowych, badań.

 

Tytuł: Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, t. I Walory przyrodnicze

Autor: Adam E. Szczepanowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 301
Cena netto: 40 zł
Cena brutto (VAT 5%): 42 zł

Zagadnienia: Współczesna turystyka dostarcza człowiekowi niezapomnianych przeżyć związanych z poznawaniem różnorodności i odmienności istot żywych oraz świata nieożywionego. Możemy przy tym poznawać innych ludzi, odpoczywać, relaksować się od często trudnego, stresującego codziennego życia i poprawiać swój stan zdrowia.W książce autor omawia między innymi: historię turystyki na świecie, w Polsce i na terenach województwa podlaskiego, istotę i rodzaje walorów oraz atrakcji turystycznych, walory przyrodnicze województwa podlaskiego w świetle badań własnych, parki narodowe oraz krajobrazowe województwa podlaskiego, pozostałe obszary przyrodniczo cenne w województwie podlaskim.
Tytuł: „Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 1/2011

Autor: red. D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 112
Cena netto: 18 zł
Cena brutto (VAT 5%): 18,9 zł

Zagadnienia: Czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rocznik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

Tytuł: SOCIAL MARKET ECONOMY IN EUROPE

Autor: red. P. Pysz, M. Proniewski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 218
Cena netto: 23 zł
Cena brutto (VAT 5%): 24,15 zł

Zagadnienia: I. Ogólne problemy społecznej gospodarki rynkowej. Europejskie wartości. Kapitał społeczny w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej – wybrane aspekty. II Społeczna gospodarka rynkowa w Europie. Państwo jako podmiot kształtujący ład gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Rola państwa w modelu społecznej gospodarki rynkowej oraz w społeczeństwie postindustrialnym. Artykuły w językach: polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim.

 

Tytuł: FINANSE I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W WARUNKACH KRYZYSU

Autor: red. E. Orechwa-Maliszewska i J. Paszkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 425
Cena netto: 34 zł
Cena brutto (VAT 5%): 35,7 zł

Zagadnienia: Publikacja jest poświęcona analizie wpływu kryzysu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw sektora niefinansowego i banków) i została przygotowana przez kilkudziesięciu Autorów reprezentujących wiele ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Publikacja składa się z czterech części. Część pierwsza przedstawia uwarunkowania i obszary zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu. W części drugiej poddano analizie wpływ kryzysu gospodarczego na finanse i rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Część trzecia opisuje funkcjonowanie przedsiębiorstw województwa podlaskiego w warunkach kryzysu. W części czwartej przedstawione zostały natomiast skutki kryzysu z punktu widzenia przedsiębiorstw działających w Rosji i Białorusi.

 

Tytuł: ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ I PROCESAMI GOSPODARCZYMI

Autor: red. N. Siemieniuk, R. Mosdorf
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 306
Cena netto: 32 zł
Cena brutto (VAT 5%): 33,6 zł

Zagadnienia: Monografia zawiera opracowania naukowe dotyczące wprowadzania technologii informatycznych w organizacji. W rozdziale pierwszym poruszono zagadnienia związane z kształtowaniem rozwoju systemów informacyjnych, w tym dotyczące problemów efektywności oraz skuteczności wdrażania systemów IT oraz wpływu technologii informatycznych na zmiany na rynku pracy. Rozdział drugi omawia współczesne technologie informacyjne stosowane w przedsiębiorstwach, bankach i instytucjach. W rozdziale trzecim przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące e-learningu. Rozdział czwarty poświęcony jest zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym. Przedstawione są w nim między innymi zagadnienia dotyczące kształtowania wartości rynkowej organizacji sieciowej oraz szacowania udziału pracowników wiedzy w gospodarce.

 

Tytuł: PODSTAWY LOGISTYKI

Autor: L. Kupiec
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 281
Cena netto: 35 zł
Cena brutto (VAT 5%): 36,75 zł

Zagadnienia: Prezentowana książka jest oparta na wykładzie dla studentów kierunku zarządzania. Celem jest ukazanie podstawowych, ale i kompleksowo ujętych problemów będących przedmiotem zainteresowania logistyki oraz wyzwolenie skłonności do ich pogłębienia poprzez dalsze samokształcenie. Całość tematu ujęta jest w ośmiu rozdziałach. W rozdziale pierwszym omówiono pojęcie cele, funkcje i rodzaje logistyki, uznając je za podstawę dalszych rozważań. Przedmiotem logistyki jest organizacja i realizacja przepływów, stąd opisano łańcuch logistyczny. Do rozważań przyjęto podejście systemowe i dlatego opisano pojęcie systemu, w tym i systemu logistycznego. W rozdziale drugim uwagę skoncentrowano na omówieniu infrastruktury w ogóle, a następnie na poszczególnych jej elementach służących do realizacji zadań logistycznych. Rozdział trzeci charakteryzuje otoczenie. Przedsiębiorstwo wchodzi w relacje z otoczeniem. Samo też jest elementem tego otoczenia dla innych podmiotów. Stąd jego krótka charakterystyka w dziewięciu segmentach. Rozdział czwarty opisuje obsługę klientów. Ta kolejność uzasadniona jest właśnie przez występujące relacje firmy z otoczeniem. Obsługa dotyczy nie tylko fazy dystrybucji, ale także i innych faz działalności przedsiębiorstwa. Obsługa świadczona jest dla danej firmy, czyli przez nią dla innej organizacji oraz przez inne dla niej. Rozdział piąty zajmuje się produkcją i gospodarką odpadami powstającymi w działalności gospodarczej oraz opakowaniami jako niezbędnymi elementami występującymi w zaopatrzeniu, produkcji, dystrybucji i transporcie. Rozdział szósty zawiera charakterystykę zintegrowanej gospodarki materiałowej. Jej elementami są zaopatrzenie, zapasy i gospodarka magazynowa. Rozdział siódmy ujmuje rolę logistyki w procesach dystrybucji. Zagadnienia te określane są też mianem logistyki marketingowej. Rozdział końcowy koncentruje uwagę na problematyce nieobjętej trzema podstawowymi funkcjami przedsiębiorstwa (zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji – rozdziały V, VI i VII). Wskazano w nim na takie zagadnienia, jak: serwis logistyczny, miejsce logistyki w obsłudze procesów kadrowych, związki logistyki ze służbami finansowo-księgowymi, logistykę miejską, w tym i komunikację miejską, oraz organizację logistyki w przedsiębiorstwie.

 

Tytuł: INTRODUCTION TO INTERNATIONAL BUSINESS. A CULTURAL APPROACH TO MANAGEMENT

Autor: B. Mazur
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 140
Cena netto: 25 zł
Cena brutto (VAT 5%): 26,25 zł

Zagadnienia: The following work consists of six chapters, the first one being devoted to the necessity of conducting research on foreign markets, due to cultural diversity of the world. This necessity is the result of several global processes dominating in today’s world, such as globalisation and European integration, which, on one hand, draw traditionally separate nations closer together and, on the other hand, discover the disparity of existing social norms and commonly accepted values.

 

Tytuł: RELACJE NOWYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ (W ASPEKCIE INFRASTRUKTURALNYM: TRANSPORT, ENERGETYKA, EKOLOGIA)

Autor: red. M. Rutkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 367
Cena netto: 40 zł
Cena brutto (VAT 5%): 42 zł

Zagadnienia: Prezentowana praca, dotycząca problematyki relacji państw Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską pod względem infrastrukturalnym, a szczególnie w odniesieniu do transportu, energetyki oraz ekologii, wychodzi naprzeciw potrzebie podjęcia wysiłku analizy tego właśnie zagadnienia wzajemnych stosunków krajów regionu tzw. Nowej Europy z Rosją (opisując także zagadnienia globalne czy przedstawiając jakże interesujące powiązania Federacji Rosyjskiej z Dalekim Wschodem). Pisane po polsku i po angielsku, opatrzone streszczeniami, artykuły tworzą monografię, przedstawiającą oparte na badaniach naukowych ustalenia i poglądy, które wyszły spod pióra autorów z Japonii, Polski oraz Wielkiej Brytanii. W monografii należy wskazać trzy główne grupy tematyczne. Oprócz artykułu wprowadzającego, pierwsze z zagadnień badawczych ogniskuje się na problematyce energetycznej. Część następna przedstawia problematykę ekologiczną i powiązaną z tzw. rozwojem zrównoważonym. Trzecia grupa tekstów dotyczy zaś szeroko rozumianej problematyki transportowej.

 

Tytuł: METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU INWESTYCJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. WYBRANE ZAGADNIENIA

Autor: O. Gedymin
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 156
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Praca jest wprowadzeniem do niektórych metod modelowania ilościowego, użytecznych w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach nienotowanych na rynkach kapitałowych. W odróżnieniu od typowych sytuacji decyzyjnych związanych z zarządzaniem inwestycjami w dużych spółkach akcyjnych, małe i średnie firmy nieemitujące papierów wartościowych charakteryzują się wyraźnymi cechami specyficznymi, właściwymi dla tej klasy przedsiębiorstw. Chodzi tu szczególnie o takie firmy, w których decyzje właścicielskie oraz decyzje menedżerskie są niekiedy podejmowane przez te same osoby, a przeważnie ich głównym celem w istocie jest długookresowa stabilizacja firmy, zarówno pod względem jej rozmiarów, jak i sytuacji finansowej, a jednym ze środków prowadzących do tego celu są okresowe innowacje technologiczne i organizacyjne i związane z nimi inwestycje.
Tytuł: Ekonomiczne mechanizmy efektywności komunikacji rynkowej

Autor: S. Czarniewski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 196
Cena netto: 35 zł
Cena brutto (VAT 5%): 36,75 zł

Zagadnienia: Teoretyczną podstawę rozważań stanowią proste klasyczne zależności ilościowe jakie, charakteryzują proces zmian w gospodarce rynkowej. Przyjmuje się, że istnieją możliwości efektywnego i skutecznego zastosowania określonych systemów komunikacji, ale z pewnością nie obejmują one wszystkich dostępnych narzędzi promocyjnych w danym czasie i miejscu. W pracy zastosowano metodę abstrakcji naukowej oraz metodę indukcji, a także wykorzystano typowe metody porównawcze, które często stosowane są w naukach ekonomicznych.

 

Tytuł: Edukacja dla przyszłości, t. VII

Autor: red. M. Szafrański, M. Turska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 213
Cena netto: 20 zł
Cena brutto (VAT 5%): 21 zł

Zagadnienia: Niniejszy tom poświęcony jest przekładowi i tematyce z nim związanej. Translatoryka i języki specjalistyczne to obecnie szeroko omawiane dziedziny lingwistyki, ściśle związane z komunikacją wielojęzyczną, wymianą informacji naukowo-technicznej oraz współczesnym życiem gospodarczym i społecznym, a więc z wymogami dnia dzisiejszego.

 

Tytuł: Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego

Autor: red. M. Gąsowska, J. Moczydłowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystpk, 2010
Ilość stron: 189
Cena netto: 20 zł
Cena brutto (VAT 5%): 21 zł

Zagadnienia: Praca jest próbą wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu teorii i praktyki gospodarczej w zakresie dostarczenia skutecznych narzędzi przeciwdziałających skutkom kryzysu gospodarczego. Publikacja prezentuje dorobek teoretyczny z różnych ośrodków naukowych oraz firm konsultingowych, analizę zachowań adaptacyjnych w wybranych do badań przedsiębiorstwach oraz – co nie mniej cenne – doświadczeń zawodowych autorów.

 

Tytuł: Edukacja dla przyszłości, t. VIII

Autor: red. J. Zaniewski, A. Serwicka-Kapała
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 488
Cena netto: 40 zł
Cena brutto (VAT 5%): 42 zł

Zagadnienia: VIII tom „Edukacji dla przyszłości” prezentuje dociekania badawcze w dziedzinie glottodydaktyki, językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz pedagogiki i translatoryki. Autorami artykułów są pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku a także grono przyjaciół – badaczy z ośrodków akademickich i naukowych Polski, Danii, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Publikacja ta jest wyrazem interdyscyplinarnych zainteresowań autorów a prace są prezentowane w różnych językach (polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim). Zamieszczone w tomie artykuły reprezentują różne konteksty i odsyłają do bogatej literatury przedmiotu z rejestru prac autorów polskich i zagranicznych. Zbiór ten adresujemy do nauczycieli języków obcych, filologów zainteresowanych problematyką językoznawczą, glottodydaktyczną, kulturoznawczą i literaturoznawczą.

 

Tytuł: Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym, t. I

Autor: red. A. Iwacewicz-Orłowska, K. Meredyk, D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 387
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Monografia stanowi zbiór opracowań poświęconych analizie współzależności między gospodarką „w układzie transgranicznym” a szeroko pojętym otoczeniem instytucjonalnym. W szczególności chodzi o weryfikację hipotezy, że perspektywy i dynamika takiej gospodarki zależy w dużo wyższym stopniu od sprawności otoczenia instytucjonalnego niż w przypadku obszarów gospodarczych położonych centralnie. Specyfika rozwojowa takich obszarów polega więc na tym, że są one bardziej wrażliwe na instytucje pozagospodarcze takie jak, na przykład, język i tradycje kulturowe.

 

Tytuł: Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym, t. II

Autor: red. A. Iwacewicz-Orłowska, K. Meredyk, D. Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 333
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Monografia stanowi zbiór opracowań poświęconych analizie współzależności między gospodarką „w układzie transgranicznym” a szeroko pojętym otoczeniem instytucjonalnym. W szczególności chodzi o weryfikację hipotezy, że perspektywy i dynamika takiej gospodarki zależy w dużo wyższym stopniu od sprawności otoczenia instytucjonalnego niż w przypadku obszarów gospodarczych położonych centralnie. Specyfika rozwojowa takich obszarów polega więc na tym, że są one bardziej wrażliwe na instytucje pozagospodarcze takie jak, na przykład, język i tradycje kulturowe.

Tytuł: EKSPANSJA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH W UKŁADZIE INSTYTUCJONALNYM

Autor: red. D. Ostrowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 306
Cena netto: 23 zł
Cena brutto (VAT 5%): 24,15 zł

Zagadnienia: Opracowanie jest próbą oceny stanu sektora rynku usług finansowych w układzie instytucjonalnym w Polsce. Autorami opracowania są członkowie Koła Naukowego „Economy & Society” działającego na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej WSFiZ w Białymstoku.

 

Tytuł: ACCOUNTING

Autor: A. Sołtys
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 123
Cena netto: 15 zł
Cena brutto (VAT 5%): 15,75 zł

Zagadnienia: The book presents the basic knowledge of accounting. It is based on polish accounting rules as well as it recognizes the needs of international accounting education.

 

Tytuł: INDEKSY STATYSTYCZNE

Autor: A. Luszniewicz
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 169
Cena netto: 25 zł
Cena brutto (VAT 5%): 26,25 zł

Zagadnienia: Całość rozważań opracowania podsumowana została statystycznym zakończeniem (ze zwróceniem szczególnej uwagi na porównania przestrzenne oraz nieporuszane wcześniej inne zagadnienia rachunku indeksowego), jak także aneksem metodologicznym (w skład którego zaliczono wykaz komputerowych plików – A, zestawienie lokalizacyjne- B, wykaz określeń i objaśnień – C, alfabetyczny skorowidz polsko/angielski – D oraz preferowaną bibliografię książkową – E). Merytoryczna synteza głównych zagadnień oraz dylematów teorii i praktyki rachunku indeksowego zawarta natomiast została w „syntetycznych reasumpcjach” zamieszonych w zakończeniu każdego kolejnego rozdziału.

 

Tytuł: PRZEPŁYWY KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO I FINANSOWEGO – ASPEKTY LOKALNE I GLOBALNE

Autor: red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 514
Cena netto: 45 zł
Cena brutto (VAT 5%): 47,25 zł

Zagadnienia: Celem publikacji jest analiza procesów przepływu szeroko rozumianego kapitału z uwzględnieniem wynikających z nich konsekwencji w postaci szans i zagrożeń oraz zmian w skali mikro- i makroekonomicznej. Szeroki i zróżnicowany zakres rozważań w poszczególnych opracowaniach wpłynął na układ pięciu części książki.

 

Tytuł: ZARZĄDZANIE W WARUNKACH RÓŻNORODNOŚCI ZASOBÓW LUDZKICH

Autor: B. Mazur
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 124
Cena netto: 27 zł
Cena brutto (VAT 5%): 28,35 zł

Zagadnienia: Podjęta w pracy tematyka różnorodności w zarządzaniu zasobami ludzkimi ostatnimi laty zyskała na wadze. Jej znaczenie wynika z globalizacji i towarzyszących jej procesów zarówno społecznych, jak i gospodarczych. W rezultacie zjawisk integracyjnych wiele ludzi migruje w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, zmieniając nie tylko miejsce zamieszkania, ale także środowisko kulturowe do którego wkracza z własnymi wartościami, normami, zasadami postępowania. Te procesy stały się także powodem, dla którego przedsiębiorstwa w dążeniu do zdobycia przewagi konkurencyjnej na światowym rynku przenoszą produkcję do różnych miejsc, niejednokrotnie bardzo odległych od macierzystej siedziby, w poszukiwaniu oszczędności w kosztach pracy czy też łatwiejszego i szybszego dostępu do surowców.

 

Tytuł: INNOWACYJNE METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Autor: red. J. Komorowski, J. Moczydłowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 194
Cena netto: 17 zł
Cena brutto (VAT 5%): 17,85 zł

Zagadnienia: Problematyka innowacji od wielu lat stanowi atrakcyjny obszar badań naukowych i zainteresowań przedstawicieli nauk o zarządzaniu. Pionierskie prace o innowacyjności, w nurcie zapoczątkowanym przez J.A. Schumpetera, koncentrowały się wokół podstawowych relacji czynników wytwórczych, kreowania nowych produktów i zagadnień rozwoju naukowo-technicznego. Obecnie innowacje rozpatruje się bardzo szeroko obejmując tym pojęciem nowatorskie zmiany także w instrumentach i sposobach zarządzania przedsiębiorstwem. W polskich przedsiębiorstwach jest to wiedza często deficytowa i wielce pożądana. Innowacje traktujemy tu jako czynnik dynamizujący procesy rozwojowe w przedsiębiorstwie, przynoszący efekty mnożnikowe we wszystkich obszarach nakładów i efektów, jako nośniki nowoczesności, aktywizacji zespołów. To właśnie innowacyjne metody i techniki zarządzania ograniczają zjawisko alienacji, podnoszą jakość stosunków interpersonalnych w przedsiębiorstwie i kulturę organizacji, przybliżają nas do przyszłości.

 

Tytuł: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – UJĘCIE RETROSPEKTYWNE

Autor: M. Proniewski, A. Niedźwiecki
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 248
Cena netto: 37 zł
Cena brutto (VAT 5%): 38,85 zł

Zagadnienia: Alokacja kapitałowa. Pojęcie kapitału. Koncepcja alokacji w makroskali. Koncepcja alokacji kapitału w mikroskali. Giełda papierów wartościowych w systemie gospodarczym. Rynki finansowe a procesy gospodarcze. Rynek kapitałowy w systemie gospodarczym. Giełda papierów wartościowych w strukturze rynku kapitałowego. GPW – regulowany, wtórny rynek kapitałowy w Polsce. GPW w strukturze polskiego rynku kapitałowego. Organizacja GPW. Zasady funkcjonowania GPW. GPW w procesie alokacji kapitałowej. Efektywność rynkowa GPW. Popyt na GPW a alokacja kapitału w systemie gospodarczym. Podaż na GPW a alokacja kapitału w systemie gospodarczym.

 

Tytuł: ZMIANY W STRATEGIACH ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

Autor: red. J. Szabłowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 351
Cena netto: 20 zł
Cena brutto (VAT 5%): 21 zł

Zagadnienia: Ogólne uwarunkowania zmian w strategiach zarządzania organizacją. Finansowe uwarunkowania zmian w strategiach zarządzania organizacją. Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami w świetle doświadczeń przedsiębiorstw zagranicznych. Zmiany w strategiach zarządzania przedsiębiorstw na przykładzie województwa podlaskiego. Zmiany w strategiach rozwoju wybranych przedsiębiorstw Polski. Zmiany w strategiach zarządzania przedsiębiorstw budowlanych. Rozwój personelu a zmiany w strategiach zarządzania organizacją.

 

Tytuł: RELACJE NOWYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ (W BASENIE MORZA BAŁTYCKIEGO)

Autor: red. M. Rutkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 561
Cena netto: 39 zł
Cena brutto (VAT 5%): 40,95 zł

Zagadnienia: Część I: Stosunki europejsko-rosyjskie w XIX i XX wieku oraz wyzwania XXI wieku. Cywilizacyjny i kulturowy wizerunek Rosji, Polski oraz krajów bałtyckich. Federacja Rosyjska w opinii młodych polskich elit. Część II: Państwa obszaru Morza Bałtyckiego wobec Federacji Rosyjskiej. Wpływ sytuacji politycznej w krajach nadbałtyckich na zmainy w rozmieszczeniu mniejszości narodowych w Republice Litewskiej w latach 1919-2009. Relacje ze Szwecją, Danią i Finlandią w początkowym okresie po rozszerzeniu Unii Europejskiej w kwietniu roku 2004 w świetle oficjalnych stanowisk strony rosyjskiej (MSZ oraz prezydenta Federacji). Część III: Problematyka społeczna, gospodarcza oraz lokalna współpraca transgraniczna. Rozwój społeczno-gospodarczy krajów Basenu Morza Bałtyckiego. Perspektywy rozwoju krajów nadbałtyckich w świetle unijnej strategii dla państw Morza Bałtyckiego. Euroregion Bałtyk – kulturowy kontekst międzynarodowych relacji. Partie polityczne w Polsce wobec projektu budowy gazociągu północnego. Ekonomiczno – prawne uwarunkowania rozwoju leasingu w Polsce i w Rosji.

 

Tytuł: ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYMI FIRMAMI USŁUGOWYMI

Autor: red. H. Bronakowski, E. Hościłowicz, U. Widelska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 236
Cena netto: 19 zł
Cena brutto (VAT 5%): 19,95 zł

Zagadnienia: Część I: Skuteczne zarządzanie małymi firmami usługowymi. Efektywny marketing małych firm usługowych. Rozwój regionalny sektora małych i średnich przedsiębiorstw (ujęcie modelowe). Nazwa marki a pozycjonowanie firmy na rynku. Część II: Zarządzanie personelem i klientem. Motywowanie pracowników a personalizacja usług w sektorze administracji publicznej. Psychologiczne aspekty potzreb konsumenckich w odniesieniu do klientów małych firm. Wywieranie wpływu na konsumentów przez przedstawicieli handlowych małych firm. Część III: Rodzaje, funkcje i cechy usług w turystyce. Funkcjonowanie usług agroturystycznych. Promocja w małych i średnich firmach turystycznych. Część IV: Marketing handlu artykułami gospodarstwa domowego. Lokalny obrót nieruchomościami. Merchendsing apteczny.

 

Tytuł: ANTROPOLINGWISTYKA (NOWA NAUKA XXI WIEKU)

Autor: S. Griniewicz, J. Zaniewski, T. Skopiuk, E. Sorokina
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 130
Cena netto: 19 zł
Cena brutto (VAT 5%): 19,95 zł

Zagadnienia: Podstawowe cechy antropolingwistyki. Główne postulaty antropolingwistyki. Protoludzki okres ewolucji człowieka (od australopiteków do kromaniończyka – współczesnego typu człowieka). Przednaukowy okres ewolucji człowieka. Protonaukowy okres ewolucji człowieka. Współczesny (naukowy) okres ewolucji człowieka i jego odbicie w leksyce. Prognozy i perspektywy.

 

Tytuł: UWARUNKOWANIA I REZULTATY ZMIAN W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Autor: red. J. Paszkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 420
Cena netto: 31 zł
Cena brutto (VAT 5%): 32,55 zł

Zagadnienia: I. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Uwarunkowania i konsekwencje spowolnienia gospodarczego w Polsce. Kryzys finansowy a zarządzanie bankiem i przedsiębiorstwem. II Zmiana i metodyka przeprowadzania zmian. Zmiany w formule przedsiębiorstwa i ocena jego funkcjonowania w gospodarce. Uwarunkowania procesu zmian. Ludzie w procesie zmian. Psychologiczne bariery zmian w przedsiębiorstwach (na przykładzie MŚP województwa podlaskiego). III Obszary zmian, stosowane metody i rezultaty. Zmiany w zarządzaniu talentami – od elitaryzmu do egalitaryzmu. Zmiana a społeczna odpowidzialność przedsiębiorstwa. Zmiany w realizacji funkcji marketingowej przez małe i średnie przdsiębiorstwa. IV Zarządzanie procesami zmian w BENMAR Sp. z. o. o. Założenia procesu zmain naprawczych w PROMOTECH Sp. z. o. o. Kierowanie procesami zmian w BIAZET S. A. w latach 2007-2009. Obszary i procesy restrukturyzacji Huty Szkła BIAGLASS Sp. z. o. o.

 

Tytuł: METROPOLIE – PROBLEMY ROZWOJU

Autor: red. W. Czarnecki, M. Proniewski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 272
Cena netto: 23 zł
Cena brutto (VAT 5%): 24,15 zł

Zagadnienia: I. Ośrodki metropolitalne w systemie polskiej sieci osadniczej. Procesy metropolizacyjne w Polsce – metroploizacja przestrzeni. Problemy ładu przestrzennego w metropoliach. II. Wybrane aspekty rozwoju obszarów metropolitalnych. Krajobrazy obrzeży metroplolii. Metropolitalność – wymiar kulturowy przestrzeni. III. Białystok – rozwój potencjalnej metropolii. W drodze ku metropolii białostockiej. Białystok jako paradoks urbanistyczno-kulturowy (refleksje w kontekście aspiracji metropolitalnych). IV. Kształtowanie funkcji metropolitalnych wybranych polskich miast. Prace nad zachowaniem metropolitalnego charakteru Warszawy po upadku Powstania Listopadowego. Skrajne przypadki potencjalnych metropolii. Bulwary śródmiejskie Wrocławia w kontekście rozwoju metropolitalnego miasta.

Tytuł: MATEMATYKA DLA STUDIUJĄCYCH NAUKI EKONOMICZNE, WYDANIE III

Autor: D. Sokołowska, K. Dębkowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 353
Cena netto: 38 zł
Cena brutto (VAT 5%): 39,9 zł

Zagadnienia: Elementy logiki matematycznej. Elementy teorii zbiorów. Liczby rzeczywist. Funkcje jednej zmiennej. Szeregi liczbowe. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych. Przestrzeń wektorowa. Macierz. Wyznaczniki. Macierz odwrotna. Układ równań liniowych. Odpowiedzi.

 

Tytuł: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Autor: red. K. Grygutis
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 203
Cena netto: 28 zł
Cena brutto (VAT 5%): 29,4 zł

Zagadnienia: Prezentowana praca stanowi zbiór zadań z rachunkowości finansowej. Zawiera przykłady ewidencji zdarzeń gospodarczych, kalkulację i rachunek kosztów oraz elementy sprawozdawczości finansowej. Część ćwiczeń przystosowano do praktycznego wprowadzenia danych do księgowych programów komputerowych, aby umożliwić uzyskanie wydruków deklaracji podatkowych, deklaracji rozliczeń z ZUS oraz sprawozdawczości finansowej.

 

Tytuł: METODY I TECHNIKI PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Autor: R. B. Kuc, J. Paszkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 88
Cena netto: 7 zł
Cena brutto (VAT 5%): 7,35 zł

Zagadnienia: Niniejszy poradnik ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi zasadami pisania pracy kończącej tok kształcenia na studiach. Jego celem jest analiza najważniejszych części pracy, od konstrukcji tematu, przez układ rozdziałów i punktów w pracy oraz wskazanie na podstawowe reguły związane z metodycznymi aspektami pisania pracy. Wszystkie powyższe aspekty stanowią przedmiot końcowej oceny pracy dokonywanej przez promotora i recenzenta, a będącej później przedmiotem obrony.

 

Tytuł: INSTRUMENTY MARKETINGU JAKO CZYNNIK EKSPANSJI SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO

Autor: red. E. Hościłowicz, I. Janowska, K. Meredyk
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 211
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Opracowanie dotyczy problemu ekspansji przedsiębiorstwa branży żywnościowej, czyli problemu wzrostu wartości produkcji, sprzedaży, udziału w rynku, poprawy pozycji konkurencyjnej, czy wreszcie wzrostu efektywności. Ekspansja ta jest na rynku żywnościowym szczególnie trudna. Ponieważ znaczenie funkcji zdrowotnych konsumpcji żywności jest coraz większe a sama zdrowotność społeczeństwa staje się kategorią ekonomiczną – jako istotny element jakości produktu może ona stanowić sprawny instrument promocji żywności.

 

Tytuł: SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA BANKU

Autor: E. Orechwa-Maliszewska, E. Worobiej
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 184
Cena netto: 21 zł
Cena brutto (VAT 5%): 22,05 zł

Zagadnienia: Sprawozdawczość finansowa jako element rachunkowości banku. Rachunkowość bankowa – wprowadzenie. Międzynarodowa harmonizacja rachunkowości bankowej. Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego banku. Analiza sprawozdań finansowych banku. Analiza finansowa banku – wprowadzenie. Analiza wstępna sprawozdań finansowych banku. Analiza wskaźnikowa banku. Analiza rocznych sprawozdań finansowych wybranych banków.

 

Tytuł: RELACJE NOWYCH KRAJÓW UNII EUROPEJKSIEJ Z FEDERACJĄ ROSYJSKA (W ASPEKCIE POLITYCZNYM, EKONOMICZNYM, KULTUROWYM I SPOŁECZNYM)

Autor: red. M. Rutkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 463
Cena netto: 37 zł
Cena brutto (VAT 5%): 38,85 zł

Zagadnienia: Zagadnienie relacji Federacji Rosyjskiej z nowymi krajami Unii Europejskiej jest warte opracowania ze względu na swoją polityczną, społeczną, gospodarczą oraz kulturową, pełną zaszłości i paradoksalnie nowego otwarcia na przyszłość, wielopłaszczyznowość. Powiązania te nie tylko wpływają na politykę zagraniczną państw Nowej Europy, ale też w znaczącym stopniu oddziałują na lokalne procesy polityczne, krajową ekonomię czy mentalność i kulturę. Wierzymy, iż niniejsze opracowanie stanie się zaczynem do dalszych, pogłębionych badań tej fascynującej problematyki, pełnej niezgłębionego ładunku nakładających się na jawną i ukrytą grę interesów stereotypów, uprzedzeń oraz dawnych i współczesnych uwarunkowań.

 

Tytuł: ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH DO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA PROCESAMI GOSPODARCZYMI

Autor: red. N. Siemieniuk, R. Mosdorf
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 333
Cena netto: 29 zł
Cena brutto (VAT 5%): 30,45 zł

Zagadnienia: Efektywne wdrażanie i stosowanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach napotyka szereg barier. Istotnym zadaniem w tym zakresie jest zbudowanie kompletnej i spójnej strategii informatyzacji firmy.

 

Tytuł: EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W SKALI LOKALNEJ

Autor: red. M. St. Kostka, D. Ostrowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 342
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Prezentowane w publikacji ustalenia i wnioski są adresowane głównie do lokalnych decydentów sfery społeczno-gospodarczej jako zaproszenie do ich ściślejszej współpracy z przedstawicielami nauki na rzecz rozwoju w skali lokalnej.

 

Tytuł: KAPITAŁ W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA I REGIONU

Autor: red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 540
Cena netto: 45 zł
Cena brutto (VAT 5%): 47,25 zł

Zagadnienia: Celem niniejszej publikacji jest prezentacja i analiza kategorii kapitału w róż¬nych jej aspektach. W czterech rozdziałach książki zostały przedstawione opraco¬wania przygotowane przez kilkudziesięciu pracowników naukowych reprezentu¬jących wiele ośrodków akademickich.

 

Tytuł: THE EUROPEAN INTEGRATION AND THE EUROPEAN EAST

Autor: red. M. Proniewski, P. Pysz
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 174
Cena netto: 25 zł
Cena brutto (VAT 5%): 26,25 zł

Zagadnienia: The University of Finance and Management in Bialystok issues the annual publication concerning the main aspects of the European integration. Authors from Belarus, Poland and Germany were invited to share their opinions. It’s our contribution in bringing this „small steps strategy” to life, as we are the institution located just next to the eastern border of European Union.

 

Tytuł: URBANISTYCZNE STUDIUM GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU DO 2015 ROKU

Autor: R. Radwan-Dębski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 162
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: W STUDIUM zawarto ponadto pewne konieczne minimum materiału o charakterze podręcznikowym. Stanowi on jednak tylko tło struktury metodologicznej pracy i nie jest podstawą jej koncepcji. Wiodącym zamiarem autora, zgodnym z treścią zlecenia, było opracowanie studium gospodarki wodnej w Białymstoku. Analiza bilansu wodno – ściekowego jest tylko koniecznym dopełnieniem szacunku naturalnego bilansu wodnego.

 

Tytuł: KSZTAŁTOWANIE CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ, t. I

Autor: J. Dębski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 240
Cena netto: 37 zł
Cena brutto (VAT 5%): 38,85 zł

Zagadnienia: Celem pracy jest przedstawienie początkowej różnorodności w kształtowaniu Europy w odmiennych epokach historycznych. Niniejsza praca podzielona została na dwa odrębne tomy z których pierwszy, prezentowany obecnie obejmuje Kształtowanie Cywilizacji Europejskiej w czasach antyku i średniowiecza. Tom drugi – w założeniach – ma obejmować czasy nowożytne i współczesne. Należy dodać, że ujęcie historyczne kształtowania się Europy miało mieć charakter modelu analogowego – w znaczeniu R. J. Chorley’a umożliwiającego wyjaśnianie współczesności m.in. przykładami z odległych epok. Przyjęto za Samuelem Huntingtonem, że do Europy należy zaliczyć te obszary, które kształtowały się w ramach cywilizacji katolicko-protestanckiej, a obecnie wchodzą w skład Unii Europejskiej. Jednakże w tomie pierwszym nie można było pominąć fenomenu, jakim był w średniowieczu Konstantynopol i Cesarstwo Bizantyjskie.

 

Tytuł: EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI, t. V

Autor: red. J. F. Nosowicz, J. Gorbacz-Pazera
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 276
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Piąty tom Edukacji dla przyszłości kontynuuje rozpoczęty przed laty nurt rozważań, badań empirycznych i interpretacji w zakresie nauk humanistycznych, a przede wszystkim filologicznych, ukierunkowanych na rozwój zarówno nauczycieli języków obcych, jak i obecnej oraz przyszłej kadry naukowej. Problematyka części artykułów wykracza poza granice neofilologii, wchodząc w szeroko pojęte obszary interkulturowej edukacji we współczesnych realiach poszerzającej się wspólnoty Europy i świata.

 

Tytuł: EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI, t. VI

Autor: red. J. Zaniewski, J. Gorbacz-Pazera
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 300
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: VI tom Edukacji dla przyszłości zawiera rozważania teoretyczno-praktyczne z zakresu nauk filologicznych, prezentowane przez pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz grono przyjaciół – uczestników Międzynarodowej Konferencji PARADYGMAT XXI w. (24-26 czerwca 2008 r., Białystok, Supraśl). Mottem przewodnim niniejszej publikacji jest wieloaspektowe podejście do problemu kształcenia językowego uwzględniającego szeroko pojęte potrzeby uczniów w różnych grupach wiekowych, oraz nauczycieli języków obcych pełniących funkcję profesjonalistów w swojej specjalności i wychowawców.

 

Tytuł: OBLICZE POLITYCZNE REGIONÓW POLSKI. ELITY I SPOŁECZEŃSTWO

Autor: red. M. Dajnowicz
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 382
Cena netto: 37 zł
Cena brutto (VAT 5%): 38,85 zł

Zagadnienia: Monografia jest drugim zbiorem artykułów dotyczących rozważań nad szeroko rozumianym obliczem politycznym w ujęciu regionalnym. Należy przypomnieć, że oblicze polityczne rozumiane jest w tym miejscu jako obraz tendencji politycznych, uwidacznianych we wpływach poszczególnych partii i nurtów politycznych. W kreowaniu obrazu politycznego kraju i poszczególnych regionów kluczowe znaczenie odgrywa zarówno aktywność elit jak i innych grup społeczeństwa. Z kolei aktywność elit i społeczeństwa jest ze sobą powiązana i od siebie zdecydowanie zależna. Opracowania zamieszczone w monografii dotyczą oblicza politycznego regionów ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia elit w procesie ,,upolityczniania” społeczeństwa.

Tytuł: Metody i techniki pisania prac dyplomowych

Autor: B.R. Kuc, J. Paszkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 79
Cena netto: 7 zł
Cena brutto (VAT 5%): 7,35 zł

Zagadnienia: Seminarium – podstawa przygotowania pracy dyplomowej. Cel pracy licencjackiej i magisterskiej. Określenie (wybór) tematu pracy. Poszukiwanie i wykorzystanie literatury. Część empiryczna i metody badawcze. Struktura pracy dyplomowej. Wymogi formalne. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych i studiach typu MBA. Zasady gromadzenia i udostępniania prac dyplomowych w WSFiZ w Białysmtoku.

 

Tytuł: Rynek nieruchomości i jego podmioty

Autor: red. E. Gołąbeska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 171
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Książka jest skierowana przede wszystkim do osób, które chcą poznać podstawy działalności uczestników rynku nieruchomości. Jest to opracowanie zbiorowe wielu autorów, a konstrukcja jedenastu rozdziałów jest podobna. Oddając ją do rąk Czytelnika, wyrażamy nadzieję, że nie tylko okaże się przydatna w studiowaniu, ale również rozbudzi zainteresowanie tym niezwykle interesującym segmentem gospodarki rynkowej, jakim jest rynek nieruchomości.

 

Tytuł: Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania

Autor: red. E. Gołąbeska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 165
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Książka jest opracowaniem zbiorowym wielu autorów, co sprawia, że jest zróżnicowana w treści otwierając tym samym różne aspekty szeroko rozumianego rynku nieruchomości. To pozycja podkreślająca walory dobrze zarządzanej nieruchomości jako przedmiotu korzystnej inwestycji na rynku kapitałowym. Zawarta w publikacji treść, ze względu na bardzo szybko rozwijający się sektor nieruchomości, będzie przydatna zarówno zarządzającym nieruchomościami, pośrednikom, kredytodawcom, deweloperom, inwestorom, jak również studentom, którzy zamierzają pracować w tej branży.

 

Tytuł: Wybrane problemy gospodarki przestrzennej Podlasia. Studia i rozprawy

Autor: W. Czarnecki
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 217
Cena netto: 27 zł
Cena brutto (VAT 5%): 28,35 zł

Zagadnienia: Publikacja stanowi zbiór autorskich wypowiedzi z lat 1984-2005, prezentowanych na konferencjach w wyższych uczelniach. Przedstawiony zbiór tekstów zawiera charakterystyczne współzależności, wyróżniając trzy rodzaje przestrzeni, tj. geodezyjną – z nowoczesną geodezją sztucznych satelitów, geograficzną jako powłoką Ziemi oraz społeczno-ekonomiczną. W obszarze prezentowanych zagadnień pojęcie gospodarki przestrzennej oznacza tu rzeczywistość i działalność praktyczną, obejmującą całokształt zjawisk: przyrodę, osadnictwo, infrastrukturę publiczną (społeczną i techniczną) oraz stan użytkowania Ziemi, przy wzrastającym stopniu konsumpcji jej zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.

 

Tytuł: Algebra liniowa dla inżynierów, wyd. II

Autor: R. Andruszkiewicz
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 120
Cena netto: 25 zł
Cena brutto (VAT 5%): 26,25 zł

Zagadnienia: Niniejsza książka jest podręcznikiem do przedmiotu algebra liniowa z elementami geometrii analitycznej. Jednym z głównych celów wykładania algebry liniowej na studiach inżynierskich jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami oraz nauczenie ich posługiwania się ważnymi algorytmami tego przedmiotu. Aby ułatwić realizację tej idei, umieszczono w skrypcie wiele przykładów oraz zadań do samodzielnego rozwiązania.

 

Tytuł: Edukacja dla przyszłości, tom IV

Autor: red. J. F. Nosowicz, M. Pieklarz
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 317
Cena netto: 40 zł
Cena brutto (VAT 5%): 42 zł

Zagadnienia: Czwarty tom Edukacji dla przyszłości to pokłosie rozważań, badań empirycznych i interpretacji w zakresie nauk filologicznych. Mottem przewodnim niniejszej publikacji jest doskonalenie i rozwijanie kształcenia nauczycieli języków obcych w polskiej rzeczywistości edukacyjnej oraz prezentacja dociekań i badań w zakresie różnych dyscyplin filologicznych. Uniwersalność przyjętej formuły tematycznej zbioru umożliwia prezentacje prac i zainteresowań badawczych w dziedzinie glottodydaktyki, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa i pedagogiki. Zbiorek adresowany jest zarówno do wykładowców prowadzących zajęcia z praktycznej nauki języka, jak i do filologów zainteresowanych problematyką językoznawczą, glottodydaktyczna, literaturoznawczą i kulturoznawczą. Badania o charakterze interdyscyplinarnym stwarzają okazję do wymiany poglądów, ocen i metod oraz szerszych dyskusji, stając się okazją do wzajemnych inspiracji.

 

Tytuł: Makroekonomia. Testy i zadania

Autor: B. Bakier, M. Dawidziuk, A. Iwacewicz-Orłowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 235
Cena netto: 25 zł
Cena brutto (VAT 5%): 26,25 zł

Zagadnienia: Przedstawiony Państwu zbiór stanowi zestawienie zadań oraz pytań testowych z zakresu podstawowych problemów makroekonomii. Swoją wiedzę możecie Państwo sprawdzić samodzielnie, przy rozdziałach bowiem zamieszczono sugerowane rozwiązania prezentowanych wcześniej zadań i pytań. Literatura poszczególnych zagadnień wzbogacona została też o materiał faktograficzny, wskazujący na ciekawe zdarzenia z praktyki gospodarczej.

 

Tytuł: Zarządzanie wartością organizacji

Autor: red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 440
Cena netto: 35 zł
Cena brutto (VAT 5%): 36,75 zł

Zagadnienia: We współczesnej gospodarce podstawowym celem działalności organizacji, uwzględniającym zarówno korzyści właścicieli, jak również innych interesariuszy, jest maksymalizacja jej wartości w długim okresie Decyduje to o randze zarządzania wartością, jako procesu kluczowego dla przetrwania i rozwoju organizacji. Zarządzanie wartością organizacji zyskuje nowy wymiar w dobie globalizacji poprzez przenikanie różnorodnych rozwiązań m. in. w międzynarodowych przedsiębiorstwach o odmiennych kulturach organizacyjnych, działających w różnych krajach.

 

Tytuł: Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach

Autor: red. H. Bronakowski, E. Hościłowicz, U. Widelska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 260
Cena netto: 17 zł
Cena brutto (VAT 5%): 17,85 zł

Zagadnienia: W pracy zbiorowej zaprezentowano artykuły, komunikaty z badań pracowników naukowych wydziałów zarządzania i marketingu WSFiZ w Białymstoku, Filii WSFiZ w Ełku, uczelni krajowych i zagranicznych w dwóch grupach problemowych: – Zarządzanie marketingowe w handlu współczesnym. – Dylematy zarządzania marketingowego wybranymi usługami i produktami w Polsce. Wydawnictwo to w naszym przekonaniu może być pomocne dla pracowników, studentów uczelni wyższych oraz praktyków zajmujących się współczesnymi zagadnieniami marketingu.

 

Tytuł: Rachunkowość

Autor: red. K. Grygutis
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 104
Cena netto: 15 zł
Cena brutto (VAT 5%): 15,75 zł

Zagadnienia: Prezentowana publikacja stanowi zbiór zadań, którego zakres tematyczny dostosowany został do treści teoretycznych prezentowanych na wykładzie z przedmiotu Rachunkowość. Jest to podręcznik pisany nie tylko z myślą o studentach uczelni wyższych, ale także o słuchaczach różnego rodzaju kursów i szkoleń, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu praktycznego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prezentowana książka to szczegółowo omówione podstawy rachunkowości w formie prezentacji ewidencji operacji gospodarczych. Odrębne zagadnienia ewidencyjne poprzedzone są szczegółowymi, wzorcowymi schematami księgowań, stanowiącymi bazę dla rozwiązania poszczególnych problemów postawionych w zadaniach. Ćwiczenia wzorcowe podane są wraz z rozwiązaniami, a liczne przykłady ilustrujące problematykę rachunkowości, podane bez rozwiązań, mają na celu zweryfikowanie stopnia przyswojenia materiału i ugruntowania zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości.

 

Tytuł: Rachunkowość finansowa

Autor: red. K. Grygutis
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 150
Cena netto: 20 zł
Cena brutto (VAT 5%): 21 zł

Zagadnienia: Prezentowana publikacja stanowi zbiór zadań, którego zakres tematyczny dostosowany został do treści teoretycznych prezentowanych na wykładzie z przedmiotu Rachunkowość finansowa. Jest to podręcznik pisany nie tylko z myślą o studentach uczelni wyższych, ale także o słuchaczach różnego rodzaju kursów i szkoleń, którzy chcą poszerzyć wiedzę o zakresu praktycznego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prezentowana książka omawia zakres rachunkowości finansowej, prezentując go w formie ewidencji operacji gospodarczych. Odrębne zagadnienia ewidencyjne poprzedzone są szczegółowymi, wzorcowymi schematami księgowań, stanowiącymi bazę dla rozwiązania poszczególnych problemów postawionych w zadaniach. Ćwiczenia wzorcowe podane są wraz z rozwiązaniami, a liczne przykłady ilustrujące problematykę rachunkowości, podane bez rozwiązań, mają na celu zweryfikowanie stopnia przyswojenia materiału i ugruntowania zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej.

 

Tytuł: Oblicze polityczne regionów Polski

Autor: red. M. Dajnowicz
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 330
Cena netto: 27 zł
Cena brutto (VAT 5%): 28,35 zł

Zagadnienia: Przedmiotem zainteresowania autorów publikacji stały się rozważania nad obliczem politycznym regionów Polski. Oblicze polityczne rozumiane jest jako funkcjonowanie pewnych tendencji politycznych, uwidacznianych we wpływach poszczególnych opcji politycznych (partii, nurtów). Z kolei zasięg wpływów politycznych najbardziej wyraziście ukazywany jest poprzez preferencje polityczne mieszkańców danego terenu.

 

Tytuł: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej – wyzwanie XXI wieku

Autor: red. W. Czarnecki
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 383
Cena netto: 30 zł
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia: Turystyka, obok przemysłu zbrojeniowego, paliwowego i farmaceutycznego, stała się największą gałęzią gospodarki na świecie. Dochody z niej to niemal 11% produktu światowego brutto. Zakłada się, że dochody z turystyki w UE za lat 8-10 wzrosną o około 30%, a zatrudnienie w turystyce o około 36%. Wzrasta zainteresowanie turystyką indywidualną, a także tak zwaną „zieloną turystyką”, a więc ogólnie rzecz biorąc terenami wiejskimi. Zamieszczone w tej książce artykuły, wyniki prowadzonych badań naukowych, zbierane informacje przybliżą nam problematykę stref podmiejskich Warszawy, Gdańska, Białegostoku, zagadnień turystyki występujących w miastach i miasteczkach (Supraśl, Białowieża, Czaplinek, miasteczka Wielkopolski), a także wykorzystanie i dalszy rozwój obiektów rekreacji i agroturystyki na obszarach wiejskich Kaszub, Podlasia, Nadodrza, Górnego Śląska, a także Litwy.