Studia I stopnia

Przeczytaj: Dlaczego warto studiować na kierunku „Finanse i Rachunkowość”, słowo Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr Adama E. Szczepanowskiego

3 lata

Absolwent studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz rozumie mechanizm działania gospodarki rynkowej; potrafi zidentyfikować przyczyny i skutki występowania określonych zjawisk gospodarczych w skali makro- i mikroekonomicznej. Absolwent tego kierunku zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych, posiada również umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych; potrafi pozyskiwać niezbędne do tych celów materiały źródłowe. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia ewidencji procesów gospodarczych w różnych jednostkach, a także zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach różnych branż, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności

Absolwent specjalności „Rachunkowość i system podatkowy” dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: ordynacji podatkowej, materialnego prawa podatkowego, uproszczonych form ewidencji księgowej, komputerowych technik w rachunkowości i w finansach oraz studium wykonalności projektów inwestycyjnych.

Absolwent specjalności „Bankowość i ubezpieczenia” dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: bankowości komercyjnej, spółdzielczej, korporacyjnej i inwestycyjnej, procesów i produktów bankowe dla MŚP i dla korporacji, relacji banku z klientami – technik sprzedaży oraz informatyki w bankowości.

Absolwent specjalności „Informatyka w finansach i rachunkowości” dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: systemów inteligentnych w finansach i rachunkowości, E-commerce, projektowania aplikacji internetowych e-commerce, Komputerowych technik w finansach i w rachunkowości oraz uproszczonych form ewidencji księgowej.

Studia II stopnia

stacjonarne i niestacjonarne – 2 lata

Absolwent studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada pogłębianą – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada on umiejętność zarządzania ryzykiem występującym zarówno na rynku finansowym jak i na innych rynkach. Jest przygotowany do przeprowadzania różnego rodzaju analiz oraz podejmowania na tej podstawie decyzji a także do prowadzenia działalności doradczej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia się i jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach III stopnia. Może on podejmować pracę w instytucjach finansowych – bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, przedsiębiorstwach maklerskich a także w działach finansowych i rachunkowych przedsiębiorstw oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent specjalności Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: strategii finansowych przedsiębiorstw, zasad planowania finansowego w przedsiębiorstwie, rachunkowości podatkowej oraz sprawozdawczości finansowej II.

Absolwent specjalności Informatyka w finansach i rachunkowości dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: systemów inteligentnych w finansach i rachunkowości, zasad planowania finansowego w przedsiębiorstwie, systemów finansowo-księgowych FK, komputerowych technik w finansach II oraz sprawozdawczości finansowej II.

Absolwent specjalności Rachunkowość i finanse w administracji dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: finansów jednostek samorządu terytorialnego, rachunkowości budżetowej i podatkowej oraz prawa administracyjnego.

Absolwent specjalności Bankowość i ubezpieczenia dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: ubezpieczeń gospodarczych, procesów i produktów bankowych, oceny zdolności kredytowej II oraz analizy ryzyka w bankowości i ubezpieczeniach.

Absolwent specjalności Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie dodatkowo posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu: zarządzania płynnością finansową, ryzyka handlowego, metod planowania finansowego w przedsiębiorstwie oraz ryzyka w działalności gospodarczej i instrumentów zabezpieczających.