INFORMACJE O PROGRAMIE

Od roku 1998/99 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku umożliwia swoim studentom odbycie części studiów w zagranicznej uczelni. Wyjazdy realizowane były w ramach programu Socrates/Erasmus, następnie Lifelong Learning Programme Erasmus, a obecnie studenci mogą wyjeżdżać na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+.

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus + jest Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską.

Celem Programu Erasmus+ jest poprawa jakości i zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności. Program Erasmus+ wspiera kraje w nim uczestniczące w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl

Głównym zadaniem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych poprzez:

  • wymianę studentów obejmującą wyjazdy na studia,
  • wyjazdy studentów na praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw,
  • wymianę nauczycieli akademickich,
  • wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych,
  • przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów,
  • system zaliczania okresu studiów odbytych w innym kraju.

ERASMUS + BOGACTWO MOŻLIWOŚCI
Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Program Erasmus+ umożliwia studentom:
– realizację części studiów w zagranicznej uczelni i międzynarodowym otoczeniu,
– odbycie praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie,
– doskonalenie znajomości języków obcych,
– poznanie systemu kształcenia i metod nauczania w innych krajach,
– nawiązanie nowych znajomości,
– poznanie innych kultur i tradycji,
– naukę samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS+ !

WYJAZDY NA PRAKTYKI

Studenci WSFiZ mają możliwość wyjazdu na praktykę do organizacji znajdujących się w krajach objętym Programem Erasmus +.
Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Stypendium Programu przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu. Nie może być to wyjazd naukowo-badawczy ani dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach).
Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).
Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin.

KTO MOŻE WYJ ECHAĆ?
Każdy student WSFiZ zarejestrowany na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych (z wyjątkiem studiów podyplomowych).
Student w momencie wyjazdu nie może przebywać na urlopie.
Student powinien ubiegać się o wyjazd na praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem jego studiów.
Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów.
NA JAKI OKRES MOŻNA WYJECHAĆ ?
Każdy student ma możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (do okresu tego wlicza się okres już odbytych studiów/praktyk w ramach Programu Erasmus).
Minimalny okres trwania praktyki to 2 miesiące.
UWAGA!
Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich), niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia Erasmus na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+!
Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.
Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do aplikowania o wyjazd na praktykę, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów (w tym przypadku student musi aplikować o wyjazd i zostać zakwalifikowany na ostatnim roku studiów).
DO JAKICH IN STYTUCJI MOŻNA WYJECHAĆ NA PRAKTYKĘ?
Instytucje zapewniające praktyki muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie.
Praktyka może się odbywać w instytucjach posiadających osobowość prawną – przedsiębiorstwach, organizacjach, fundacjach, uczelniach, organizacjach non-profit, szpitalach, muzeach, biurach doradztwa personalnego i innych.
Praktyka nie może być realizowana w instytucjach UE, instytucjach zarządzających programami UE oraz placówkach dyplomatycznych kraju studenta.
Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym chcieliby odbyć praktyki.
W tym celu mogą korzystać z ofert umieszczanych na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus
http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych lub innych.
CO NALEŻY ZROBIĆ ABY WYJECHAĆ ?
Terminy składania dokumentów:
I-do 20 kwietnia
II-do 20 października.
Dokumenty aplikacyjne
Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie Erasmus powinni wypełnić formularz aplikacyjny i wraz z dodatkowymi dokumentami złożyć go w Dziale Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich WSFiZ w Białymstoku, pokój 23 B.
Formularz dostępny jest w Dziale Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich oraz na stronie internetowej.

DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO FORMULARZA

– CV w języku polskim i obcym (języku odbywania praktyk),
– list motywacyjny,
– zaświadczenie o znajomości języka obcego, którym będzie się posługiwał student w trakcie praktyki,
– dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie zawodowe i/lub aktywność studenta, działalność w życiu uczelni (nie jest to dokument obligatoryjny, ale brany pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym),
– zdjęcie,
– opinia Dziekana/Prodziekana (dotycząca wyjazdu w konkretnym semestrze/roku)
– pismo z instytucji przyjmującej na praktykę potwierdzające gotowość przyjęcia studenta w danym terminie.

Z formularzem aplikacyjnym oraz wszystkimi załącznikami student powinien udać się do dziekanatu w celu uzyskania wpisu informacji o średniej ocen, a następnie do Dziekana/Prodziekana w celu uzyskania jego opinii i zgody na wyjazd.
Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów.

ILE WYNOSI STYPENDIUM ?

Wysokość stawek grantu na 1 miesiąc  według grup krajów:
Grupa I
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
600 EUR

Grupa II
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
550 EUR

Grupa III
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
450 EUR

Stypendium Programu Erasmus+Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

WYJAZDY NA STUDIA

Program Erasmus+ Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) umożliwia studentom wyjazd na część studiów za granicę, do wybranej uczelni partnerskiej.
Studia odbywane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.
KTO MOŻE WYJECHAĆ?
Każdy student WSFiZ zarejestrowany na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych (z wyjątkiem studiów podyplomowych), który ukończył pierwszy rok studiów. Powinien on znać język, w którym są prowadzone zajęcia na wybranej uczelni partnerskiej WSFiZ na tyle, żeby móc w nich aktywnie uczestniczyć.
W zakwalifikowaniu się na wyjazd pomaga także wysoka średnia ocen. Ponadto preferowani są studenci biorący udział w życiu uczelni, pracach kół naukowych czy organizacji studenckich.
Student w momencie wyjazdu nie może przebywać na urlopie.
NA JAKI OKRES MOŻNA WYJECHAĆ ?
Każdy student ma możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (do okresu tego wlicza się okres już odbytych studiów/praktyk w ramach Programu Erasmus).
UWAGA!
Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich), niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu LLP-Erasmus na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w programie Erasmus+!
Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.
CO NALEŻY ZROBIĆ ABY WYJECHAĆ ?
Terminy składania dokumentów w przypadku ubiegania się o wyjazd na semestr zimowy – do 20 kwietnia w przypadku ubiegania się o wyjazd na semestr letni – do 20 października.
Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie Erasmus powinni wypełnić formularz aplikacyjny i wraz z dodatkowymi dokumentami złożyć go w Dziale Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich WSFiZ w Białymstoku, pokój 23B.
Formularz dostępny jest w Dziale Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich oraz na stronie internetowej.
DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO FORMULARZA
– CV,
– list motywacyjny,
– zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej,
– zaświadczenia o dodatkowej działalności w życiu społecznym uczelni (np. udział w pracach organizacji studenckich, jeśli dotyczy-nie jest to dokument obligatoryjny, ale brany pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym),
– zdjęcie,
– opinia Dziekana/Prodziekana (dotycząca wyjazdu w konkretnym semestrze/roku)
– dokument potwierdzający przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania stypendium socjalnego (jeśli dotyczy).
Z formularzem aplikacyjnym oraz wszystkimi załącznikami student powinien udać się do dziekanatu w celu uzyskania wpisu informacji o średniej ocen, a następnie do Dziekana/Prodziekana w celu uzyskania jego opinii i zgody na wyjazd.
Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów, zgodnie z zasadami rekrutacji i kwalifikacji studentów na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018.
ILE WYNOSI STYPENDIUM ?
Wysokość stawek na 1 miesiąc  według grup krajów:
Grupa I
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,  Szwecja,Wielka Brytania, Włochy
500 EUR
Grupa II
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,
Luksemburg,Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
450 EUR
Grupa III
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
350 EUR
Stypendium Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.
Uwaga!
Osoby uprawnione do stypendium socjalnego – będą mogły otrzymać  dodatkowo równowartość 200 euro miesięcznie.
Stypendium w roku 2017/2018 będzie przyznawane zgodnie z zasadami finansowania wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.
Wspomnienia studentów
Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus +
Pracownicy mogą wyjeżdżać w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej lub odbycia szkolenia prowadzącego do rozwoju i nabycia kwalifikacji zawodowych, odbywającego się w uczelni lub innej organizacji. Wyjazdy nie obejmują uczestnictwa w konferencjach.
Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu przeprowadzenia zajęć wymaga realizacji 8 godzin zajęć (wyjazd na 1 tydzień).
W ramach Programu dopuszczalne są okresy mobilności od 2 dni do 2 miesięcy.
W ramach mobilności pracowników możliwa jest też realizacja przyjazdów pracowników przedsiębiorstw z krajów uczestniczących w programie do uczelni w celu przeprowadzenia wykładów dla studentów.
ILE W YNOSI STYPENDIUM ?
Wysokość stawek na 1 dzień przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa I
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania
130 EUR
Grupa II
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy
110 EUR
Grupa III
Hiszpania, Łotwa, Malta, FYROM, Niemcy, Portugalia, Słowacja
100 EUR
Grupa IV
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia
80 EUR
* W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni.

 

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się i składanie dokumentów (podanie rozpatrzone przez przełożonego i Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia) do Działu Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich (p. 23 B).