Zdobądź zawodowy POWER – edycja II

Zdobądź zawodowy POWER – edycja II

Optima HRS w partnerstwie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Zdobądź zawodowy POWER – edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundusze Społecznego

 

Czas trwania projektu: maj 2018 – kwiecień 2019

Okres rekrutacji: od 01.05.2018 do 30.11.2018

Wartość projektu: 446 152,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 423 844,87 PLN

 

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca IV.2019r. przez 36 osób (23 kobiety i 13 mężczyzn) w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym 24 osoby bierne zawodowo i 12 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z powiatu m. Białystok (max. 15 % uczestników projektu), powiatu białostockiego (min. 15% uczestników) i powiatu sokólskiego (min. 15% uczestników) oraz zapewnienie zatrudnienia  min. 53% uczestnikom w miejscu odbywania stażu na okres min. 3 m-cy w oparciu o um. o pracę (min.1/2 etatu) lub um. cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności min. wynagrodzenia, do 3 m-cy od ukończenia udziału w projekcie.

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 23 kobiet i 13 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności  i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie uzyska min. 53% uczestników, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich sytuacji zawodowej i społeczno-ekonomicznej.

Liczba uczestników: 36

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby (kobiety i mężczyźni) w wieku 15-29 lat pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałe w pow. m. Białystok, pow. sokólskim lub pow. białostockim.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualny Plan Działania w wymiarze 2 godz. zegarowych,
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 2 godz. zegarowych,
  3. Staże zawodowe 5 m-czne,
  4. Indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze 3 godz. zegarowych.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

– stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/ m-c  netto,

– dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat/ os zależną w wysokości do 410 zł/ m-c netto ( dla 8 uczestników),

– dopłatę do kosztów dojazdów w kwocie do 170 zł/m-c netto ( gdy placówka stażowa znajduje się poza miejscem zamieszkania stażysty)

– szkolenie BHP,

– badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu,

– ubezpieczenie NNW.

 

Więcej informacji o rekrutacji do projektu pod linkiem:

http://www.optimahrs.pl/projekty-unijne/zdobadz-zawodowy-power-edycja-ii