Od stażysty do specjalisty POWER

Od stażysty do specjalisty POWER

Optima HRS w partnerstwie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Od stażysty do specjalisty POWER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundusze Społecznego

 

Czas trwania projektu: maj 2018 – kwiecień 2019

Okres rekrutacji: od 01.05.2018 do 31.10.2018

Wartość projektu: 444 952,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 422 704,87 PLN

 

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca IV.2019r. przez 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym 6 osób o niskich kwalifikacjach, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET, zgodnie z def. os. z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym 20 os. biernych zawodowo i 10 os. bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz zapewnienie zatrudnienia min. 58% uczestnikom o niskich kwalifikacjach oraz 53% pozostałych uczestników w miejscu odbywania stażu na okres min. 3 m-cy w oparciu o um. o pracę (min.1/2 etatu) lub um. cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności min. wynagrodzenia, do 3 m-cy od ukończenia udziału w projekcie.

 

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 20 kobiet i 10 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności  i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie uzyska min. 58% uczestników o niskich kwalifikacjach oraz 53% pozostałych uczestników, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich sytuacji zawodowej i społeczno-ekonomicznej.

 

Liczba uczestników: 30

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby (kobiety i mężczyźni)  w wieku 15-29 lat pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałe w pow. m. Białystok, pow. sokólskim lub pow. białostockim.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualny Plan w wymiarze 2 godz. zegarowych.
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 3 godz. zegarowych.
  3. Staże zawodowe 6 m-czne.
  4. Indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze 3 godz. zegarowych.

 

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

– stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c netto,

– dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat/os. zależną w wysokości do 410 zł/m-c netto (dla 7 uczetsników),

– dopłatę do kosztów dojazdów w kwocie do 170 zł/m-c netto (gdy placówka stażowa znajduje się poza miejsce zamieszkania stażysty),

– szkolenie BHP,

– badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu,

– ubezpieczenie NNW.

 

Więcej informacji o rekrutacji do projektu pod linkiem:

http://www.optimahrs.pl/projekty-unijne/zdobadz-zawodowy-power-edycja-ii