NOWY KIERUNEK STUDIÓW W WSFiZ – ADMINISTRACJA

Szanowni Państwo,
z wielką radością informujemy, iż złożony przez WSFIZ w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o przyznanie Uczelni uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku ADMINISTRACJA pierwszego stopnia o profilu praktycznym został POZYTYWNIE zaopiniowany przez Polską Komisję Akredytacyjną (w drodze uchwały Prezydium PKA nr 525/2019 z dnia 17 lipca 2019r.).

Zapraszamy do punktu rekrutacyjnego WSFiZ, w miłej atmosferze dowiesz się:
• jaki jest harmonogram naboru i jakie są wysokości opłat ?
• jakie są wymagane dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia na kierunek administracja ?

Więcej informacji http://www.terazwsfiz.pl/rekrutacja/

W razie szczegółowych pytań o przebiegu rekrutacji, prosimy o kontakt.
Rekrutacja trwa.

Biuro Rekrutacji:
e-mail: rekrutacja@wsfiz.edu.pl
tel. (85) 678 58 46

Sylwetka absolwenta Kształcenie na kierunku administracja – studiach pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu praktycznym – zostało ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Zakładane efekty kształcenia uwzględniają uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm.) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6 – 8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594.), w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru nauk społecznych dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Podstawowym obszarem kształcenia realizowanego na studiach pierwszego stopnia są nauki społeczne. Z uwagi na kierunek studiów są to przede wszystkim nauka o administracji, prawo oraz nauki ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu. Uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego stopnia jest także uzależnione od zdobycia kompetencji w innych dziedzinach, takich jak umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym w zakresie wyżej wymienionych dyscyplin. Ponadto przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej wymaga posiadania podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu socjologii (metodologii badań społecznych). Wskazane obszary i dziedziny kształcenia niezbędne dla uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia, uwzględnione są adekwatnie do zakładanych efektów kształcenia, w programie studiów. Podstawowym a zarazem ogólnym celem kształcenia na kierunku Administracja jest przygotowanie wykwalifikowanych pracowników mających wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do realizacji zadań w administracji publicznej różnego rodzaju. Nie należy jednak tracić z pola widzenia administracji niepublicznej, która będzie stanowić dla absolwentów alternatywę zatrudnienia. Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności zawodowe, a także kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w administracji publicznej. Dodatkowo potrafi działać w zmieniającej się rzeczywistości prawno-ekonomicznej, organizacyjnej i społecznej. Posiadane przez absolwenta kwalifikacje o charakterze ogólnym i szczegółowym ulokowane są w trzech powiązanych ze sobą obszarach – wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W zakresie wiedzy – obszarem szczególnie pogłębionym są nauki o prawie i o administracji. Jego istotnym uzupełnieniem są niezbędne w aktualnych warunkach działania administracji, wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania publicznego. Absolwent wie nie tylko jak funkcjonuje administracja, ale też zna i rozumie jej otoczenie i uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne, etyczne czy kulturowe. Posiada wiadomości szczegółowe niezbędne do praktycznego funkcjonowania w życiu zawodowym. Efektem kształcenia jest nie tylko zdobycie przez absolwenta wiedzy na odpowiednim poziomie, ale przede wszystkim umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności związanych z charakterem pracy. Umiejętności pozwalają wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania pojawiających się problemów, które dotyczą sfery prawnej, organizacyjnej czy społecznej funkcjonowania administracji, z zachowaniem zasad etycznych. Pozwalają także na właściwe komunikowanie się w środowisku zawodowym, w tym z użyciem specjalistycznej terminologii, w różnych sytuacjach, i z użyciem różnych metod i narzędzi, w tym ICT. Umiejętność porozumiewania się w jednym z nowożytnych języków obcych na poziomie B2 pozwala absolwentowi na poruszanie się w obszarze administracji Unii Europejskiej. Program studiów, w tym zakładane efekty uczenia się mają wykształcić u absolwenta takie cechy jak: samodzielne formułowanie opinii i wniosków, w szczególności na temat kluczowych zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji, identyfikowania i rozwiązywania problemów merytorycznych. Nie mniej ważnymi i pożądanymi umiejętnościami, są właściwa organizacja pracy, planowanie i praca zespołowa. W zmieniających się warunkach funkcjonowania administracji i jej otoczenia, w szczególności w dobie rewolucji cyfrowej i postępu technologicznego absolwent powinien także nabyć umiejętność adaptacji do pojawiających się nowych wyzwań i działania w nowych warunkach i sytuacjach, w tym związanych z wdrażaniem zmian lub w pracy pod wpływem stresu. Uzyskane kwalifikacje obejmują także wykształcone w toku studiów kompetencje społeczne, które są równie istotne zarówno w kontekście oczekiwań pracodawców, jak i potrzeby absolwenta dążenia do samorealizacji. Przede wszystkim absolwent ma świadomość i jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i ma potrzebę kontynuowania procesu kształcenia w drodze samokształcenia bądź kontynuowania studiów na poziomie drugiego stopnia. Ukształtowana w toku studiów postawa absolwenta, pozwala mu na podejmowanie działań o charakterze społecznym, w tym na rzecz interesu publicznego. Potrafi on także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazywać się samodzielnością w podejmowaniu decyzji zawodowych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i wymaga tego od innych, dba o dorobek i tradycje zwodu urzędnika. Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w administracji publicznej – tak samorządowej, jak i rządowej. Ze względu na liczne funkcjonalne i instytucjonalne powiązania administracji, studia te zorientowane są również na potencjalnych pracowników instytucji prywatnych oraz osoby, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy o istocie i zasadach funkcjonowaniu współczesnej administracji. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie drugiego stopnia.