Sylwetka absolwenta

Kształcenie na kierunku administracja – studiach pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu praktycznym – zostało ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Zakładane efekty kształcenia uwzględniają uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm.) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6 – 8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594.), w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru nauk społecznych dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Podstawowym obszarem kształcenia realizowanego na studiach pierwszego stopnia są nauki społeczne. Z uwagi na kierunek studiów są to przede wszystkim nauka o administracji, prawo oraz nauki ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu. Uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego stopnia jest także uzależnione od zdobycia kompetencji w innych dziedzinach, takich jak umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym w zakresie wyżej wymienionych dyscyplin. Ponadto przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej wymaga posiadania podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu socjologii (metodologii badań społecznych). Wskazane obszary i dziedziny kształcenia niezbędne dla uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia, uwzględnione są adekwatnie do zakładanych efektów kształcenia, w programie studiów.

Podstawowym a zarazem ogólnym celem kształcenia na kierunku Administracja jest przygotowanie wykwalifikowanych pracowników mających wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do realizacji zadań w administracji publicznej różnego rodzaju. Nie należy jednak tracić z pola widzenia administracji niepublicznej, która będzie stanowić dla absolwentów alternatywę zatrudnienia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności zawodowe, a także kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w administracji publicznej. Dodatkowo potrafi działać w zmieniającej się rzeczywistości prawno-ekonomicznej, organizacyjnej i społecznej. Posiadane przez absolwenta kwalifikacje o charakterze ogólnym i szczegółowym ulokowane są w trzech powiązanych ze sobą obszarach – wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W zakresie wiedzy – obszarem szczególnie pogłębionym są nauki o prawie i o administracji. Jego istotnym uzupełnieniem są niezbędne w aktualnych warunkach działania administracji, wiedza

z zakresu ekonomii i zarządzania publicznego. Absolwent wie nie tylko jak funkcjonuje administracja, ale też zna i rozumie jej otoczenie i uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne, etyczne czy kulturowe. Posiada wiadomości szczegółowe niezbędne do praktycznego funkcjonowania w życiu zawodowym.

Efektem kształcenia jest nie tylko zdobycie przez absolwenta wiedzy na odpowiednim poziomie, ale przede wszystkim umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności związanych z charakterem pracy. Umiejętności pozwalają wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania pojawiających się problemów, które dotyczą sfery prawnej, organizacyjnej czy społecznej funkcjonowania administracji, z zachowaniem zasad etycznych. Pozwalają także na właściwe komunikowanie się w środowisku zawodowym, w tym z użyciem specjalistycznej terminologii, w różnych sytuacjach, i z użyciem różnych metod i narzędzi, w tym ICT. Umiejętność porozumiewania się w jednym z nowożytnych języków obcych na poziomie B2 pozwala absolwentowi na poruszanie się w obszarze administracji Unii Europejskiej.

Program studiów, w tym zakładane efekty uczenia się mają wykształcić u absolwenta takie cechy jak: samodzielne formułowanie opinii i wniosków, w szczególności na temat kluczowych zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji, identyfikowania i rozwiązywania problemów merytorycznych. Nie mniej ważnymi i pożądanymi umiejętnościami, są właściwa organizacja pracy, planowanie i praca zespołowa.

W zmieniających się warunkach funkcjonowania administracji i jej otoczenia, w szczególności w dobie rewolucji cyfrowej i postępu technologicznego absolwent powinien także nabyć umiejętność adaptacji do pojawiających się nowych wyzwań i działania w nowych warunkach i sytuacjach, w tym związanych z wdrażaniem zmian lub w pracy pod wpływem stresu.

Uzyskane kwalifikacje obejmują także wykształcone w toku studiów kompetencje społeczne, które są równie istotne zarówno w kontekście oczekiwań pracodawców, jak i potrzeby absolwenta dążenia do samorealizacji. Przede wszystkim absolwent ma świadomość i jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i ma potrzebę kontynuowania procesu kształcenia w drodze samokształcenia bądź kontynuowania studiów na poziomie drugiego stopnia. Ukształtowana w toku studiów postawa absolwenta, pozwala mu na podejmowanie działań o charakterze społecznym, w tym na rzecz interesu publicznego. Potrafi on także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazywać się samodzielnością w podejmowaniu decyzji zawodowych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i wymaga tego od innych, dba o dorobek i tradycje zwodu urzędnika.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w administracji publicznej – tak samorządowej, jak i rządowej. Ze względu na liczne funkcjonalne i instytucjonalne powiązania administracji, studia te zorientowane są również na potencjalnych pracowników instytucji prywatnych oraz osoby, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy o istocie i zasadach funkcjonowaniu współczesnej administracji.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie drugiego stopnia.

Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy

Założone w programie studiów kierunku administracja efekty uczenia są zgodnie z potrzebami rynku pracy, co wynika z analiz dokumentów źródłowych oraz opinii przedstawicieli pracodawców, którzy uczestniczyli w konsultacjach związanych z konstruowaniem programu studiów, w tym efektów uczenia się.

Odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku Administracja wpisują się przede wszystkim w cel operacyjny 1.3 Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku – zapewnia się rozwój kompetencji na rynku pracy oraz wzrost aktywności zawodowej mieszkańców oraz cudzoziemców, przede wszystkim za wschodniej granic, co wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, oraz wzrost jego konkurencyjności inwestycyjnej. Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się przyczyni się do rozwoju kapitału ludzkiego, dostosowanego do rynku pracy, przede wszystkim specyfiki rynku podlaskiego, gdzie funkcjonują podmioty rynkowe zgłaszające zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry administracji, tj. podmioty publiczne – instytucje służby zdrowia oraz kultury, finansów publicznych, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa firm zagranicznych oraz organizacje pozarządowe. Zaproponowane efekty kształcenia zostały zweryfikowane także w odniesieniu do podejmowanych obecnie przez władze krajowe i regionalne działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia i szkolenia i dostosowanie go do lokalnych, specyficznych potrzeb rynku pracy.

W związku z powyższym, zasadność przyjętych efektów uczenia się wynika także z dopasowania ich do potrzeb wszystkich sektorów gospodarki rynkowej w Polsce, co w przyszłości przyczyni się do zmniejszenia skali odpływu pracowników z lokalnych rynków pracy a także stanie się atutem z punktu widzenia lokalizacji inwestycji, przede wszystkim z branży finansów, bankowości i ochrony zdrowia publicznego oraz usług społecznych. Efekty kształcenia wzmocnią także sektor instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących na podlaskim rynku oraz spowodują większe możliwości tworzenia nowych podmiotów tego typu, których funkcjonowanie jest szczególnie ważne dla rozwoju inteligentnych specjalizacji gospodarki krajowej i regionalnej. Zakładane efekty uczenia się są komplementarne z realizowanymi przez inne podmioty szkolnictwa wyższego i edukacji działaniami zmierzającymi do dostarczenia na rynek pracy wykwalifikowanych kadr.

Zakładane efekty uczenia się wpisują się w cele Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego – zostały dostosowane do dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy w procesach

produkcyjnych i wytwarzania usług, co jest priorytetowym zadaniem dla poprawy sytuacji na rynku pracy oraz wpływa na zwiększenie potencjału adaptacyjnego pracowników firm. Ponadto zakładane efekty uczenia się wpłyną na większe umiędzynarodowienie podmiotów gospodarki rynkowej. Zakładane efekty uczenia się zarówno w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przyczynią się do poprawy wskaźników wzrostu kapitału społecznego opartego na umiejętności współpracy różnych podmiotów gospodarki rynkowej.

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w konsultowaniu programu kształcenia

Wydział Nauk Ekonomicznych posiada opracowany Tryb opiniowania programów kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z którym przed zatwierdzeniem programu kształcenia przez Radę Wydziału jest on konsultowany z przedstawicielami interesariuszy wewnętrznych (studentami) oraz przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych (firmy z województwa podlaskiego). Pisemne opinie tych dwóch grup interesariuszy są uwzględniane podczas zatwierdzania programów kształcenia na kolejny rok akademicki.

W procesie tworzenia programu studiów dla kierunku Administracja, w tym w określeniu efektów uczenia się uwzględnione zostały opinie interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Interesariusze wewnętrzni konsultowali tworzony program studiów, w tym efekty uczenia się, w każdej fazie jego powstawania. Studenci wyrażali swoje opinie i przedstawiali oczekiwania i potrzeby m.in. poprzez konsultacje dokonywane przez nauczycieli akademickich, a następnie poprzez wypełnienie ankiet na spotkaniu z udziałem pracodawców w styczniu 2019 r. Finalnym a zarazem formalnym wyrazem stanowiskiem studentów, dotyczącym programu studiów, w tym efektów kształcenia na kierunku Administracja, jest pozytywna opinia Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2019 roku.